TEMPOROMANDİBULAR EKLEM BOZUKLUKLARINDA ULTRASONOGRAFİNİNDİAGNOSTİK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA


KESER G. , PEKİNER F. M.

1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 3 - 05 June 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text

Abstract

Giriş: Temporomandibular eklem hastalıkları (TMD), çene bölgesinde ve ilgili kaslarda ağrı ile ortaya çıkan ve normal konuşma, yüz ifadesi, yeme, çiğneme ve yutma hareketlerini kısıtlayabilen durumları ifade eder. Ultrasonografi (US), invazif olmayan, düşük maliyetli, kullanımı kolay ve iyonlaştırıcı radyasyon olmaksızın ses dalgalarının kullanıldığı ve diagnostik prosedür olarak TMD teşhisi için doğruluğu kanıtlanmış bir görüntüleme yöntemidir. Amaç: Bu pilot çalışmanın amacı, temporomandibular eklem hastalıklarında ultrasonografik görüntülemenin tanısal etkinliğinin değerlendirmektir. Yöntem: Temporomandibular eklem (TME) ile ilgili şikayetleri bulunan, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Kliniğine başvuran 30 hastanın (22 kadın, 8 erkek) retrospektif ultrasonografi görüntüleri kondiler yüzey düzensizlikleri ve eklem boşluğunda daralma açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplam 30 hasta (%73 kadın, % 27 erkek, yaş ortalaması :38,5) ve 60 TME değerlendirilmiş ve % 48 eroziv – dejeneratif değişiklik, % 93 kondiler yüzeyde düzleşme ve % 8,5 oranlarında eklem aralığında daralma gözlenmiştir. Sonuç: Ultrasonografi, TME’nin görüntülenmesi ve rutin klinik uygulamada TMD’nin değerlendirilebilmesi için uygun ve invaziv olmayan bir tekniktir.