JOB SATISFACTION LEVELS OF VOLLEYBALL REFEREES SERVING AT TURKISH 1ST, 2ND AND 3RD LEAGUES (ISTANBUL SAMPLE)


Creative Commons License

Yorulmazlar M. M. , Kepoğlu A.

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.12, ss.350-389, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.5281/zenodo.1117100
  • Dergi Adı: European Journal of Physical Education and Sport Science
  • Sayfa Sayıları: ss.350-389

Özet

İş tatmini, bireyin iş ile ilgili ücret, denetim, çalışma koşulları, iyileştirme fırsatları, becerilerin kabulü, iş değerlendirmesi, organizasyonda ve çevrede insan ilişkileri gibi faktörlerden etkilenen işlerine yönelik tutumlarının sonucu olarak tanımlanmaktadır. . Kamu sektöründen özel sektöre, sanayiden spora, öğretmenlerden memurlara, sporculardan hakemlere kadar her alanda insan kaynaklarının en önemli problemidir. İş doyumunun bireyler üzerinde sosyal, ekonomik ve psikolojik sonuçları vardır. Bu araştırmanın amacı, insan kaynakları spor sektörlerinden biri olarak voleybol hakemlerinin iş doyum düzeylerini incelemektir. Araştırmanın evreni Türkiye Voleybol Federasyonu için çalışan hakemlerden oluşurken, örnek evren arasında basit örnekleme yöntemi ile seçilen 134 voleybol hakeminden oluşmaktadır. Katılımcıların İş Doyumu "Minnesota Memnuniyet Anketi (MSQ)" kısa formu ile değerlendirildi. İlk aşamada katılımcıların Minnesota Memnuniyet Anketi (MSQ) puanları hesaplandı. Bu puanlarla hakemlerin iç ve dış çevre faktörlerinden memnuniyet düzeyleri belirlenmiştir. İkinci adımda bu skorlarda cinsiyete göre farklılıklar incelendi. Parametrik olmayan Mann-Whitney U testi, iş doyumu faktörlerinden ortalama puanlardaki değişimi analiz etmek için 0.05 anlamlılık düzeyinde kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulguları şöyledir: Voleybol hakemlerinin genel iş doyumu 3.73 ile nötr memnuniyet seviyesi arasında değişmekte olup memnuniyet düzeyine yükselmektedir. Bu, Voleybol Federasyonu için olumlu bir gelişmedir. İçin hayatta kalabilmek ve rekabet edebilmek için sahip oldukları kaynakları verimli kullanmaları ve genel performanslarını buna göre arttırmaları gerekmektedir. İç çevre koşullarından hakemlerin ortalama memnuniyet puanı 3.9200, dış çevre koşullarından ortalama memnuniyet puanı 3.3582'dir. Bu bulgu, hakemlerin hakemlik işinden federatio tarafından sağlanan fırsatlardan daha memnun olduklarını göstermektedir.