TERATOJENIK ETKI RISKLERINE GÖRE SINIFLANDIRILAN BAZI İLAÇLARIN, POLIMORFONÜKLEER LÖKOSIT FONKSIYONLARI ÜZERINE İN VITRO ETKILERININ ARAŞTIRILMASI


Silik M., Gürbüz B. , Soyoğul Gürer Ü.

25. Uusal İmmünoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14

Abstract

TERATOJENIK ETKI RISKLERINE GÖRE SINIFLANDIRILAN BAZI İLAÇLARIN, POLIMORFONÜKLEER LÖKOSIT FONKSIYONLARI ÜZERINE İN VITRO ETKILERININ ARAŞTIRILMASI Melike Silik Bayoğlu, Burçak Gürbüz, Ümran Soyoğul Gürer Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Amaç: Teratojen; embriyonik ya da fetal gelişim sırasında anatomik ya da yapısal bozukluklara yol açan herhangi bir ajandır. Hemen hemen tüm terapötik ajanların plasenta bariyerini geçerek fetal dolaşıma katıldığı kanıtlanmıştır. Gebelikte kullanılacak antibiyotik ve antibiyotik dışı ilaçların doğrudan ya da dolaylı olarak embriyoyu ve/veya fetüsü olumsuz etkilediği yönünde pek çok çalışma mevcuttur. Ancak insanda teratojen olduğu kanıtlanmış sınırlı sayıda ilaç bulunmaktadır. İmmün sistemin teratojenik ajanlardan nasıl etkilendiğini gösteren ve hücresel immün sistem üzerine teratojenik ajanların etkisini inceleyen çok az çalışma bulunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmamızda; Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) belirlediği teratojenik etki risklerine göre sınıflandırılan ilaç gruplarından folik asit (A grubu), demir karboksimaltoz (ilk trimesterde X grubu, ikinci ve üçüncü trimesterde C grubu), klindamisin ve seftriakson (B grubu), klaritromisin ve siprofloksasin (C grubu), kristalize streptomisin ve tigesiklin (D grubu), izotretionin ve talidomid (X grubu)’in terapötik konsantrasyonlarının sağlıklı gönüllülerin polimorfonükleer lökosit (PMNL) fonksiyonları (fagositik aktivite ve hücre içi öldürme aktivitesi) üzerine in vitro etkileri araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmamızda PMNL’ler, 20 sağlıklı gönüllüden alınan venöz kanlardan ficoll-hypaque gradient santrifüj yöntemi ile izole edilmiş ve Alexander ve ark.nın nötrofil fonksiyonlarını değerlendirme yöntemi modifiye edilerek, teratojenik etki risklerine göre sınıflandırılan ilaçların terapötik konsantrasyonlarının, PMNL fonksiyonları (fagositik aktivite ve hücre içi öldürme aktivitesi) üzerine in vitro etkileri araştırılmıştır. Tüm sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Unpaired t test). Bulgular: Çalışmamızda kullanılan ilaçların tümü PMNL’lerin fagositik aktivitesini (p<0.0001, p=0.0001, p=0.0002) ve hücre içi öldürme aktivitesini (p<0.0001, p=0.0001, p=0.0003), kontrol PMNL fonksiyonlarına göre anlamlı olarak artırmıştır. Sonuç: Çalışmamızda kullanılan, teratojenik etki risklerine göre sınıflandırılan ilaçların terapötik konsantrasyonlarının, PMNL fonksiyonlarını kontrol PMNL fonksiyonlarına göre anlamlı olarak artırdığı ve PMNL’lerin çalışmamızda kullanılan ilaçlardan etkilenmediği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: İmmün Sistem, Polimorfonükleer Lökosit Fonksiyonları, Teratojenik Etki Risklerine Göre Sınıflandırılan İlaç Grupları