Futbolcularda Anksiyete ile İlişkişi SLC6A4 Geni Promoter “S” ve “L” Allellerinin Saptanması


Yılmaz Ö. Ö. , Polat T., Sercan Doğan C., Eken B. F. , Karpınar G., Oktay N. Ş.

V. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2020, ss.134-135

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.134-135

Özet

Amaç: Serotonin insan psikolojisini etkileyen endojen moleküllerin başında gelmektedir. Bu

nörotransmiterin depresyon, anksiyete, obsesyon, kompulsiyon ve bağımlılık gibi bulgu ve

sendromlarda rol oynadığı gösterilmiştir. Sporcunun psikolojik özellikleride atletik performansını

etkiler. Bunlar arasında özellikle sporcunun kaygı düzeyi önemlidir. Serotonin metabolizmasının en

önemli üyelerinden biri, SLC6A4 geni tarafından kodlanan seratonini sinaptik boşluktan presinaptik

nörona geri alan serotonin taşıyıcı proteindir (5-HTT veya SERT). SLC6A4 geninin promotor

bölgesinde fonksiyonel delesyon/ insersiyon mutasyonu, genin transkripsiyon hızına etki eder. “L”

alleli genin uzun formu, “S” alleli ise genin kısa formu olarak adlandırılır ve günümüze kadar yapılan

çalışmalar “S” allelinin anksiyete ile ilişkisini göstermektedir. Bu çalışmada, SLC6A4 geninin

futbolculardaki kısa (S) ve uzun (L) allel dağılımını incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmamıza 20 profesyonel futbolcu katılmıştır. Onam formları imzalatılarak toplanan

svap örneklerinden DNA izolasyonu; Invitrogen (Van Allen Way Carlsbad, CA, USA) ticari kiti

kullanılarak tamamlanmıştır. SLC6A4 genotiplemeleri için gerçek zamanlı polimeraz zincir

reaksiyonu (Real-Time PCR) protokolü ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: SLC6A4 analizinde 20 futbolcudan 4’ü (%20) LL, 8’i (%40) LS, 8’i (%40) SS genotipinde

olduğu belirlenmiştir. Allel dağılımları incelendiğinde L Allelinin %40 oranında, S Allelinin ise %60

oranında olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç: Çalışma kohortumuzda SLC6A4 polimorfizminde LL ve LS genotipi eşit ve S allelinin baskın

olduğu saptanmıştır. SLC6A4 “S” allelinin anksiyete ile ilişkili olduğunu ve atletik performansla

ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Aynı zamanda SLC6A4 polimorfizminin sporcu performansı

üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için daha fazla sayıda ve farklı branşlardaki sporcular ile

yapılacak araştırmalara da ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spor, Genetik, Polimorfizm, SLC6A4, Futbol.

Aim: Serotonin is one of the endogenous molecules affecting human psychology. It has been shown

that this neurotransmitter plays a role in symptoms and syndromes such as depression, anxiety,

obsession, compulsion and addiction. The psychological characteristics of the athlete also affect their

athletic performance. Among these, the anxiety level of the athlete is particularly important. One of

the most important members of serotonin metabolism is the serotonin transporter protein (5-HTT or

SERT) that takes the serotonin encoded by the SLC6A4 gene back from the synaptic cavity to the

presynaptic neuron. Functional deletion / insertion mutation in the promoter region of

the SLC6A4 gene affects the transcription rate of the gene. The "L" allele is called the long form of

the gene, and the "S" allele is called the short form of the gene, and studies to date show that the "S"

allele is related to anxiety. In this study, the distribution of short (S) and long (L) alleles of

the SLC6A4 gene was investigated in football players.

Methods: 20 professional football players participated in our study. DNA isolation from swap

samples collected by signing consent forms; It was completed using the Invitrogen (Van Allen Way

Carlsbad, CA, USA) commercial kit. For SLC6A4 genotyping, real-time polymerase chain reaction

(Real-Time PCR) protocol was performed.

Results: In the SLC6A4 analysis, it was determined that 4 (20%) of 20 football players were LL, 8

(40%) of them were LS and 8 (40%) of them were SS genotype. When allele distributions were

examined, it was observed that the L Allele was 40% and the S Allele was 60%.

Conclusion: In our study cohort, LL and LS genotypes were equal and the S allele was dominant in

the SLC6A4 polymorphism. We think that the SLC6A4 "S" allele is associated with anxiety and

athletic performance. At the same time, more studies with athletes from different branches are needed

to reveal the effect of SLC6A4 polymorphism on athlete performance.

Keywords: Sports, Genetics, Polymorphism, SLC6A4 , Football.