ETİK LİDERLİK VE ETİK İKLİMİN İÇ DENETÇİLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA


Tarhan Mengi B. , Doğan S. , Yasan B.

TİDE ACADEMIA, cilt.1, sa.2, ss.249-280, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: TİDE ACADEMIA
  • Sayfa Sayıları: ss.249-280

Özet

Kuruluşlarda, yönetimin ve çalışanların etik değerlere karşı olan olumlu tutumu, kurumun kalitesini ve verimliliğini artırmaktadır. Çalışanlar örgütün birer üyesi olarak etik değerleri oluşturmakta ve sergiledikleri davranışlar ile bu değerlerin standart hale gelmesine katkı sağlamaktadırlar. Liderler de güçlü ve olumlu bir etik iklimin varlığında önemli rol oyna- maktadır. Bu çalışma, etik liderliğin ve etik iklimin; iç denetçilerin iş performansını nasıl etkilediğini test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın hedef kitlesi Türkiye İç Denetim Enstitüsü’ne ka- yıtlı sertifikalı iç denetçilerden oluşturulmuştur. Araştırmaya 281 iç denetçi katılmış olup, anket yöntemi ile veri toplanmıştır. “Kişisel Bilgi Formu”, “Etik İklim Ölçeği”, “Etik Lider- lik Ölçeği” ve “Performans Ölçeği” kullanılarak anket soruları hazırlanmıştır. Toplanan verilere uygulanan Basit Regresyon Analizi sonucunda; etik liderlik ile birlikte etik iklimin alt boyutları olan yasalar, kodlar ve kurallar, sorumluluk ve verimlilik, önemseme ve kişisel çıkarın iç denetçi performansı üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Positive approach of the management and the employees to the ethical values, improves the quality and the productivity. Employees as the members of the organisation define the ethical values and behave in accordance with to make them standardized. Leades also have a critical role for the existance of strong and positive ethical climate. This study is perfor- med in order to test the influence of ethical leadership and ethical climate on the working performance of internal auditors.

To this end, certified internal auditors have participared to TIDE (The Institute of Inter- nal Auditing – Turkey) are chosen as target group. 281 internal auditors have participated to the survey and “questionnaire method” is used as a method of data collection. “Personal Information Form”, “Ethical Climate Scale”, “Ethical Leadership Scale” and “Performan- ce Scale” were directed to the participants. The results of the simple regression analysis applied on the data collected, show us that ethical climate on acts, codes and rules, respon- sibility and productivity, caring and personal benefit effects the performance of internal auditor positively.