EFFECT OF U-92032 ON GENETIC ABSENCE EPILEPSYRATS FROM STRASBOURG


YANANLI H. R. , ONAT F. , GÜLHAN R. , AKIN D.

8th European Congress on Epileptology,Berlin, Germany, Berlin, Almanya, 21 - 25 Eylül 2008 identifier