Sosyal Medyada Kendini İfade, Teşhir ve Gözetim (Gözetimin Sayısal Bilgiyle Dönüşümü Üzerine Nitel Bir Çalışma)


Creative Commons License

Özçağlayan M. , Çelik R.

Digital Communication Impact International Academic Conference, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.186-209

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.186-209

Özet

Sosyal medyada kendini ifade, te􏳳şhir ve g􏱸􏱽özetim (G􏱸􏱽özetimin say􏳴sal bilgiyle d􏱸önüşü􏱺􏳳􏱺mü􏱺 􏱺􏱽üzerine nitel bir 􏱞çal􏳴􏳳ışma)

Bilginin sayısallaşmayla birlikte aldığı yeni boyut, bilginin dolaşımı ve paylaşımını kolaylaştırmış, bununla birlikte insanların bilgiye ulaşma biçimleri ve iletişim alışkanlıkları da değişmeye başlamıştır. Sayısallaşan bilginin yeni araç- larla birlikte sunulması, sosyal etkileşimin gelişimini de hızlandırmıştır. Yeni iletişim ortamları, bireyin “sayısal bedenlenişi” üzerinden kendini ifade etme biçimlerini, özellikle sosyal ağlarla birlikte, geçmiştekinden çok daha farklı ve zengin bir boyuta taşımasını sağlarken, beraberinde gözetimin yeni biçimler alarak dönüşümünü de getirmiştir. Bireyler bir yandan “gözetimin” varlığını hayatlarının her alanında olduğu gibi bilgiyi paylaştığı sosyal ağlarda da hisset- mekte; ama bir çelişki olarak, kendilerini “teşhir etmekten” ve başkalarınca “izlenir ve takip edilir” olmaktan da vazgeçememektedir. Bu nedenle çalışmanın temel amacı, sosyal medyadaki kendini ifade etme biçimlerinin teşhir ve göze- tim temelindeki çelişkisini, nitel ve keşfedici bir araştırmayla ortaya koymak, anlamak ve yorumlamaktır.

Anahtar kelimeler: sosyal medya, kendini ifade, teşhir, gözetim, gözetim toplumu

Self-expression, exposure and surveillance in social media (A qualitative study on the transformation of surveillance through the digital information)

The new dimension of the information shaped by the digitalization has made its circulation and sharing easier and with that, the ways of people’s accessing to information and their communication habits started to change. The presentation of digitized information with new tools has also accelerated the development of social interaction. The new communication media, while providing to move the self-expression of the individual via his/her “digital incarnation”, particularly with the social networking, into a much more different and richer dimension than it used to be, has also introduced the transformation of surveillance in new forms with them. Individuals on the one hand, as in the all areas of their lives, feel the existence of “surveillance” in the social networks where they share the information; but as a contradiction, they cannot give up “exposing” themselves and “being followed and monitored” by others as well. Therefore, the main objective of the study is to reveal, understand and interpret the contradiction of the self-expression forms in the social media on the basis of exposure and surveillance, by a qualitative and exploratory research.

Keywords: social media, self-expression, exposure, surveillance, surveillance society