Kadınların Pap Smear Testi Yaptırma Durumlarının Sağlık İnanç Modeli Ölçeği ile Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Demirgöz Bal M.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.133-138, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.5455/musbed.20140711031132
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.133-138

Özet

Amaç: Bu çalışmada, kadınların Pap Smear testi yaptırmaya ilişkin inançlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırma olarak, Ekim ve Aralık 2013 tarihleri arasında, Karaman Halk Eğitim Merkezinde, çalışmaya katılmayı kabul eden 485 kadın ile yürütülmüştür. Veriler “Veri Toplama Formu” ve “Sağlık İnanç Modeli Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Kadınların %30.3’ünün Pap Smear testi yaptırdığı saptanmıştır. Pap Smear testi yaptırma ile eğitim düzeyi ve çalışma durumu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Pap Smear testi yaptıran kadınlarda Sağlık İnanç Modeli Ölçeği alt gruplarından ciddiyet, yarar/motivasyon, sağlık motivasyon puan ortalamaları yüksek iken, engel puan ortalamalarının düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Katılımcıların %92’si servikal kansere yakalanma risklerinin olmadığını, %77.5’i ise Pap Smear testi yaptırmasını gerektirecek herhangi bir şikayetinin olmadığını belirtmiştir. Testin yapılmasına ilişkin en önemli engel ise utanma (%48.4) ve kadın hekim isteği (%64.4) olarak saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada katılımcıların Pap Smear testi yaptırma deneyimlerinin sınırlı olduğu ve orta düzeyde engellerinin bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, bu çalışma bulgularının, kadınların Pap Smear testi yaptırmaya ilişkin engellerinin giderilmesine yönelik girişimlerin planlanması açısından değerli olduğu düşünülmektedir.