Çift tabakalı filtreler: Türkiye şartlarına uygun bir tasarım ve değerlendirme


Creative Commons License

Soyer E. , Akgiray Ö.

İTÜ Dergisi/E Su Kirlenmesi Kontrolü, vol.21, no.2, pp.13-22, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : İTÜ Dergisi/E Su Kirlenmesi Kontrolü
  • Page Numbers: pp.13-22

Abstract

Silika kumu, bütün dünyada en yaygın olarak kullanılan filtre malzemesi olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde çift ve daha çok tabakalı filtrelerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Çift malzemeli filtrelerde genellikle antrasit kömürü ve silika kumu birlikte kullanılmaktadır. Ancak Türkiye’deki mevcut bü-yük arıtma tesislerinde sadece silika kumu kullanımı devam ettirilmektedir. Bu çalışmada, İstan-bul’un içme suyunun büyük bir bölümünü sağlayan İkitelli içme suyu arıtma tesisi girişinden temin edilen hamsu ve sentetik olarak hazırlanan sular üzerinde pilot ölçekli hızlı filtrasyon deneyleri yü-rütülmüştür. Çalışmalarda iki paralel filtre kullanılmıştır. Filtrelerden biri Türkiye’de yaygın ola-rak kullanılan silika kumunu, diğeri ise antrasit kömürü ve silika kumunu içerecek şekilde çift taba-kalı olarak hazırlanmıştır. Deneyler bu iki paralel filtrenin eş zamanlı çalıştırılması ile yürütülmüş ve filtrelerin performansı zamana bağlı olarak bulanıklık, parçacık sayımı ile yük kayıpları ölçüle-rek mukayese edilmiştir. Çalışmanın temel hedefi değişik filtre malzemesi kombinasyonu kullanımı-nın su kalitesi ve yük kayıplarına olan etkilerini tespit etmektir. Bu çalışmada elde edilen temel ne-ticeler şu şekilde özetlenebilir: (i) Uygun dozajda bir yumaklaştırıcı kullanıldığı takdirde, çift taba-kalı (antrasit ve kum) filtrede tek tabakalı (silika kumu) filtredekine eşdeğer çıkış suyu kalitesi elde edilmiştir. (ii) Çift tabakalı filtrede hem temiz yatak (filtrasyon başlangıcındaki) yük kayıpları hem de filtrenin tıkanmasından dolayı ortaya çıkan yük kaybı artışları tek malzemeli kum filtreninkine nazaran mühim ölçüde daha az olmuştur.