İşitme Engelillerin Müzik Eğitimi Sürecinde Blok Flüt Öğretimi


Creative Commons License

Özdemir M. A.

5. BEYNƏLXALQ SOSIAL ELMLƏR KONFRANSI, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 Ağustos 2019, ss.43-57

  • Basıldığı Şehir: Baku
  • Basıldığı Ülke: Azerbaycan
  • Sayfa Sayıları: ss.43-57

Özet

İŞİTME ENGELLİLERİN MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİNDE BLOK FLÜT ÖĞRETİMİ

ÖZET

Müzik Eğitimi süreçleri üç temel üzerinde ilerlemektedir. Müzik Kuramları Eğitimi/Öğretimi (teori), Çalgı Eğitimi/Öğretimi ve Ses Eğitimi/Öğretimi olarak sıralanmaktadır. Bu üç temel üzerinde biçimlenen müzik eğitimi sürecinde bireyler, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışları geliştirerek eğitimdeki temel kazanımları edinirler. Özellikle çalgı eğitimi/öğretimi sürecinde psiko-motor beceri geliştirmenin yanı sıra bilişsel ve duyuşsal alanları da etkilemekte olduğu bilinmektedir. Diğer yanda çalgı, müziğin ve müzik eğitiminin merkezinde durmaktadır, omurgasını oluşturmakta olduğunu söyleyebiliriz.  
"Renkler ve Şekillerle Çalgı Öğretimi" Metodu, Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir tarafından 90'lı yılların ortalarından başlayarak geliştirildi. Metodun ilk uygulaması ise 2004 yılında, bir proje kapsamında İstanbul'da "Dost Eller" İşitme Engelliler ilköğretim Okulunda gerçekleşmiştir. Renklerle ve Şekillerle Çalgı Öğretimi Metodunda, bilinen nota değerlerine karşı şekiller kullanılmıştır. Daire, dikdörtgen, üçgen, kare şekilleri ve seslere karşı renkler kullanılmıştır. 2004 yılında yapılan çalışma sonrasında 2005 yılında İşitme Engelli Okullarına Müzik dersi konmuş ve öğretmen atamaları da yapılmıştır. Ancak geliştirdiğimiz sistem alınıp kullanılmamıştır.  
İşitme Engelliler işitme kayıbı derecelerine göre gruplanmaktadır. İşitme kayıbı seviyesi ne olursa olsun biz çalışmamızda "İşitme Engelli" olması kriterini baz alarak çalışmamızı yürüttük. Ancak, çalışmamızda ilk okul ve orta okul öğrencileri kullanıldı. Üç denek üzerinde yapılan çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgular gösterdi ki; bu metotla çok kısa zamanda kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir. 

BLOCK FLUTE TEACHING IN MUSIC EDUCATION PROCESS OF HEARİNG IMPAIRED

ABSTRACT

Music Education processes are progressing hearing impaired three bases. Music Theory Education / Teaching (theory), Instrument Education / Teaching and Voice Training / Teaching. In the process of music education which is shaped on these three principles, individuals acquire basic gains in education by developing cognitive, affective and psycho-motor behaviors. It is known that it affects the cognitive and affective areas as well as the development of psycho-motor skills especially during the instrument training / teaching process. On the other hand, the instrument is at the center of music and music education.  
"Teaching Instrument with Colors and Shapes" Method, It was developed by Assoc. Dr. Mehmet Ali Özdemir in the mid 90's. The first application of the method was realized in 2004 in the "Dost Eller" Hearing Impaired Primary School in Istanbul under a project. In the Method of Teaching Instrument with Colors and Shapes, figures are used against known note values. Circles, rectangles, triangles, square shapes and colors against sounds are used. In 2004, after the study conducted in 2005, Music Lessons were established for Hearing Impaired Schools and teacher appointments were also made. However, the system we developed has not been used.  
Hearing Impaired people are grouped according to their degree of hearing loss. Regardless of the level of hearing loss, we conducted our study based on the criteria of being "Hearing Impaired" in our study. However, primary and secondary school students were used in our study. The results of our study on three subjects showed that; this method leads to permanent learning in a very short time.