İnce Flep Gereksinimi İçin ALT ve SCİP Fleplerin Suprafasial Plan kullanımı


Creative Commons License

Çavuş Özkan M. , Oluklu M. T. , Saçak B. , Akdeniz Doğan Z. D. , Çelebiler Ö. B.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultay, Antalya, Turkey, 17 October 1918 - 21 October 2018, pp.135

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135

Abstract

Giriş: Rekonstrüktif mikrocerrahide perforatör flepler

standart olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Günümüzde

perforatör flepler için amaç sağ kalım değil, en az

ameliyatla daha iyi fonksiyonel ve estetik sonuçlar elde

etmektir. Özellikli vücut bölgelerinin rekonstrüksiyonu

gerektiğinde fleplerin suprafasyal diseksiyon tekniği ile

ince olarak kaldırılmasının pek çok avantajı vardır. Bu

çalışma ile kliniğimizde suprafasyal teknikle kullandığımız

anterolateral uyluk (ALT) ve süperfisyel sirkumfleks

iliak arter perforatorü (SCIP) fleplerinin sonuçları

paylaşılmaktadır.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya Nisan 2016 ile Temmuz 2018

tarihleri arasında kliniğimizde suprafasyal teknik kullanılarak

ameliyat edilen ardışık 31 hasta dahil edildi. Bu hastaların

23’ü erkek 8’i kadın ve ortalama yaşları 39,2 (5 - 76) idi.

20 hastaya SCIP flebi,11 hastaya Suprafasyal ALT flebi ile

rekonstrüksiyon yapıldı. Bu hastaların defekt yerleşimleri

değerlendirildiğinde; defektler hastaların 20’sinde alt

ekstremitede, 9’unda üst ektremitede, 2’sinde ise başboyun

bölgesindeydi. Hastaların hepsinde perforatörler

el doppleri yardımı ile işaretlenerek flepler suprafasyal

plandan eleve edildi. SCIP fleplerinin tamamında donör

alan primer olarak, 11 ALT flebinin 7’si primer, 4’ü ise ince

kalınlıklı deri grefti kullanılarak kapatıldı. Bu çalışmada

ameliyat ve hasta kayıtları üzerinden flep sağ kalımı,

operasyon süresi, pedikül uzunluğu, flep boyutları, flep

kalınlığı, alıcı ve donör alan ile ilişkili komplikasyonlar, alıcı

alan enfeksiyonları ve taburculuk süreleri değerlendirildi.

Sonuçlar: Çalışmamıza dahil edilen serbest SCIP flebi

ile rekonstrüksiyon yapılan 20 hastanın 5’inde, serbest

suprafasyal ALT flebi ile rekonstrüksiyon yapılan 11 hastanın 2’sinde total flep kaybı görüldü. SCIP flebi sağ kalımı %75

iken, suprafasyal ALT flebi sağ kalımı %81,8 oranında

hesaplandı. Sadece 1 adep serbest SCIP flebi ile onarım

yapılan hastada parsiyel flep kaybı görüldü. Total flep kaybı

görülen hastaların tümünde donör sahada enfeksiyon tespit

edildi. Hastaların operasyon süreleri ortalama 280 dakika

olarak saptandı. Flep boyutları ortalama 11,8 cm(5-24),*

6,5 cm(3-11) olarak hesaplandı. SCIP fleplerinin ortalama

pedikül uzunluğu 3,6 cm(2-5), ALT fleplerinin ortalama

pedikül uzunluğu 8,5 cm(4,5-14) idi. Suprafasyal ALT flep

kalınlıkları ortalama 7,6 mm(6-12) idi. SCIP flep kalınlıkları

ortalama 6,5 mm(4-10) idi. Hiçbir hastada donör alan

komplikasyonu görülmedi. 7 hastada erken dönemde alıcı

alanda enfeksiyon görüldü ve bu hastalarda total flep kaybı

görüldü. 6 hastada ise medikal tedaviye yanıt veren alıcı

alan enfeksiyon görüldü. Diğer hastalarda defekt alanı

ile ilgili herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. Flep

kaybı yaşanan hastalarda yatış süresi ortalama 14,2 gün(2-

31) olarak saptanırken, flep kaybı yaşanmayan hastalarda

ortalama yatış süresi 5,4 gün(2-7) olarak bulunmuştur.

Tartışma: Bu olgu serisinde ince flep gereksinimi olan üst

ekstremite, alt ekstremite ve baş-boyun bölgesinde SCİP

ve suprafasyal ALT fleplerinin kliniğimizdeki kullanımının

sonuçları ortaya konmaktadır. Her iki flebin ince örtüm

gereken yerlerde kullanımının uygun olması avantaj olarak

değerlendirilebilir. SCİP flep pedikülünün kısa olması ve

süpermikrocerrahi gereksinimi temel zorlukları olarak

değerlendirilirken Suprafasyal ALT flebinin uzun olması ve

göreceli büyük damar çapı avantaj olarak görülebilir. SCIP

flebi için donör alan skarı ideale yakınken, ALT flebinin

dönör alan skarlarının kabul edilebilir olduğu kanaatindeyiz.

Her iki flep pedikül diseksiyonunun öğrenme eğrisi olup

deneyim gerektirmektedir. Sonuç olarak her iki flep ince

doku örtümü gereken yerler için uygun ve güvenli birer

seçenek olarak değerlendirilebilir. Küçük ve orta büyüklükte

defektler için SCIP flebi, defekt boyutunun orta-büyük

olduğu ve uzun pediküle ihtiyacın öne çıktığı durumlarda

ALT flebi tercih edilebilir.