Social media usage of universities in the process of preference


Akyazı E.

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.4, no.4, pp.677-688, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : International Journal of Social Sciences and Education Research
  • Page Numbers: pp.677-688

Abstract

Yeni kuşakların toplumda yerlerini alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri elde etmelerine yardım etme etkin- likleri kısaca eğitim olarak adlandırılmaktadır. İnsan sosyal bir varlıktır ve toplumdan ayrı düşünülemez. Topluma adapte olabilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerine katılması doğaldır ve bir haktır. Bu hak gerek uluslararası, gerekse ulusal yasa ve sözleşmelerde kayıt altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1948 yılında kabul etmiş olduğİnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26. maddesi her şahsın öğrenim hakkı olduğunu be- lirtmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesinde de kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından mah- rum bırakılamayacağı belirtilmektedir. Devletlerin görevi eğitim kurumları açmak, bu kurumlara eğitim personel- leri görevlendirmek ve vatandaşlarının ilgili haklardan yararlanmasına sağlamaktır. Özel kurumlar tarafından açılan eğitim kurumları da bu görevde devletin sorumluluğunu hafifletmektedir. Ülkemizde de ilköğretim seviye- sindeki milyonlarca öğrenci için binlerce okul açılmış durumdadır. Her şehirde en az bir adet olmak üzere onlarca yükseköğretim kurumu açılmıştır ve açılmaya da devam etmektedir. Halihazırda Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 206 Yükseköğretim Kurumu yer almaktadır. Her yükseköğretim kurumunun temel görevi topluma nitelikli mezunlar kazandırabilmektir. Bu görevini yerine getirirken de en başarılı adayların kendilerini tercih etmesi için yarışmak- tadırlar. Başarılı adayları kendine çekmek öncelikle onlara ulaşmayı gerektirmektedir. 90’lı yılların sonu ile bir- likte hayatımıza giren iletişim ve bilişim teknolojilerinin yardımı ile bireylere erişmek oldukça kolaylaşş, kap- samı da bir o kadar genişlemiştir. Yeni milenyum ile iletişime bir başka boyut katan sosyal medya ise hayatımızın her alanına nüfuz ettiği gibi, yükseköğretim kurumlarına da yeni imkanlar sunmuştur. Kurumlar iletilerinin hedef kitlelerine ulaşıp ulaşmadığını denetleyebilmekte, ulaşğı kitlenin profilini görebilmekte ve böylece bir sonraki içeriklerini daha planlı oluşturabilmektedirler. Günümüzde hemen hemen tüm yükseköğretim kurumunun en az bir sosyal medya hesabının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Rekabet ortamının zorlayıcılığının sonucu olan bu durum adaylara tercihlerini yapmada kolaylıklar sağlamaktadır. Mobil cihazlar ve operatörlerin desteği ile hayatımızın her alanına girmiş olan sosyal medya bunun kaynağını oluşturmaktadır. Bu kapsamda çalışma üni- versitelerin sosyal medya mevcudiyetlerini ve tercih sürecinde sosyal medya platformlarını kullanma performans- larını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, çalışmada İstanbul’daki üniversitelerin adaylara yönelik sosyal medya paylaşımları analiz edilmeye çalışılacaktır.