The Effect of Interdisciplinary Approaches on Students’ Attitudes Towards Physical Education and Mathematics Courses


Creative Commons License

Alpkaya U. , Durmuş E.

Eurasian Research in Sport Science, vol.4, no.2, pp.112-120, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.35333/eriss.2019.94
  • Title of Journal : Eurasian Research in Sport Science
  • Page Numbers: pp.112-120

Abstract

The aim of this study was to investigate the effects of the interdisciplinary approach on students’ perceptions towards different courses. For this purpose, it was examined the effects of interdisciplinary approach on 6th grade students’ peceptions towards mathematics and physical education courses. The sample of the study was consisted of 34 sixth grade students in a private school in the 2017-2018 academic year in Başakşehir, İstanbul. In this study, experimental method with pre-test and post-test experimental-control group was used. According to the research findings, there was no significant difference between pre-test and post-testscores of the students attending the courses designed with interdisciplinary activities and the designed with traditional method (p>0.05). The results of the research were discussed within the framework of the literature and suggestions were presented to practitioners and researchers

Bu araştırmanın amacı, disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış derslerin öğrencilerin farklı dersler üzerindeki algılarına etkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda disiplinler arası yaklaşımla 6. sınıf matematik ve beden eğitimi derslerini ilişkilendirerek öğrencilerin beden eğitimi ve matematik derslerine yönelik tutumlarına etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın grubu, İstanbul ili, Başakşehir ilçesinde 2017-2018 öğretim yılında, bir özel okulda iki farklı şubede öğrenim gören 34 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bu çalışmada “ön test son test deney-kontrol gruplu” deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, matematikle ilişkilendirilmiş beden eğitimi dersleri ile geleneksel metotla tasarlanmış derslere devam eden öğrencilerin matematik ve beden eğitimi dersine yönelik tutumlarında anlamalı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>0.05). Araştırma sonuçları alan yazın çerçevesinde tartışılmış ve uygulamacı ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.