HASTANE ÇALIŞANLARININ ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN İÇ DIŞ KONTROL ODAĞINA OLAN ETKİSİNİN YÖNETİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ: BİR HASTANE UYGULAMASI


Gemlik H. N. , Kartal H.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.40-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.40-53

Özet

Güçlülük teorisinin temelinde sosyal ve bireysel güçlülük kavramları bulunmaktadır Sosyal güçlülük beceri yüksekliği, bireyin ihtiyaç duyduğunda dışarıdan yardım isteyebilmesidir. Bireysel güçlülük ise, bilişsel becerilerin yardımıyla zor durumlarla baş etmeyi kapasitesidir. Öğrenilmiş güçlülük, öğrenilen başa çıkma becerileri, öz yönetim teknikleri ve öz kontrol yetenekleridir. Kontrol odağı, kişinin davranışlarını, kaderini kimin ve neyin belirlediğine ilişkin bir algıdır. Hizmet sektöründe insan kaynağının önemi daha fazla ön plana çıkmaktadır. Özellikle sağlık gibi 7/24 çalışılan stresin yüksek olduğu mesainin fazla olduğu hatanın sonucunun ölüm veya sakatlık olduğu bir sektör de çalışanların, güçlülük düzeyinin ve kontrol odağı anlayışının yüksek olması ile tüm bu baskı faktörlerine rağmen hastaya iyi hizmet sunulması ve çalışma arkadaşları ile daha sağlıklı ilişkiler geliştirmek daha kolay olacaktır. Güçlülük düzeyi ve kontrol odağı yüksek çalışanlarının kuruma daha büyük katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu çalışma, hastane çalışanlarının öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin iç dış kontrol odağına olan ilişkisinin yönetsel açıdan inceleyebilmek amacı ile yapılmıştır.Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgiler anket ve Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ) ile Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ) kullanılmıştır, ardından ölçekler ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kontrol odağı ölçeği ile öğrenilmiş güçlülük ölçeğine ait değerler arasında negatif yönlü zayıf bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.(p<0.05). Anahtar Kelimeler; Öğrenilmiş güçlülük, iç kontrol odağı, dış kontrol odağı,