Birinci basamak sağlık çalışanlarında duygusal zekâ, benlik saygısı ve ilişkili faktörler


Creative Commons License

Erol S. , Aygün S., Çay H.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. GÜSBD, cilt.7, ss.10-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. GÜSBD
  • Sayfa Sayıları: ss.10-20

Özet

Araştırmanın amacı, birinci basamak sağlık çalışanlarının duygusal zekâ ve benlik saygılarını belirleyerek ilişkili faktörleri incelemektir. Tanımlayıcı tasarımla Şubat-Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul ili Anadolu Yakasında yürütülen araştırmanın evrenini 68 Aile Sağlığı Merkez’inde çalışan 200 sağlık çalışanı oluşturdu. Araştırmanın verileri, sosyo-demografik özellikler formu, Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ve Coopersmith Özsaygı Envanterinin genel öz saygı alt boyutu kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 21.0 programında t-testi, pearson korelasyon analizi ve varyasyon analizi kullanılarak değerlendirildi. Sağlık çalışanları duygusal zekâ ölçeği toplamından ortalama 155,18±13,44 puan, iyimserlik alt boyutundan ortalama 46,91±4,66 puan, duyguların kullanımı boyutundan 20,80±3,02 puan, duyguların değerlendirilmesi boyutundan 38,22±4,99 puan aldılar. Benlik Saygısı ölçeğinden ortalama 20,30±3,21 puan aldılar.   Sağlık çalışanlarının duygusal zekâ puan ortalamaları ile cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir, kendini tanıma, duygularını ifade etme, stres ve empati eğitimi alma gibi değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Benlik saygısı ölçeği puan ortalaması ile medeni durum, çalışma süresi, aylık gelir, kendini tanıma, hissedilen duyguları farkında olma, stres ve empati eğitimi alma arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05).