Bilgi Profesyoneli Adaylarının İnternet Bağımlılığı Düzeyleri: Marmara Üniversitesi Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Örneği


Creative Commons License

Karagözoğlu Aslıyüksek M.

Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, cilt.0, sa.6, ss.23-46, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 0 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.23-46

Özet

İnternet bağımlılığı çeşitli fiziksel ve zihinsel problemleri beraberinde getirebilen bir dürtü kontrol bozukluğudur. Araştırmalar, toplumun genç bireyleri olan üniversite öğrencileri arasında yaygın olan bu bağımlılığın ilerideki çalışma ve iş yaşamı kalitesini etkilediğini göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, geleceğin bilgi profesyonelleri olan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğrencilerinin İnternet bağımlılık düzeylerini incelemektir. Çalışmada Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (MÜBBY) öğrencilerinin İnternet bağımlılığı düzeyleri sorgulanmış, Hahn ve Jerusalem tarafından tasarlanıp Şahin ve Korkmaz tarafından Türkçeye uyarlanan “İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ)” kullanılmıştır. Çalışma kapsamında MÜBBY bölümünde öğrenim gören 177 öğrenciye İBÖ ile kişisel bilgi formundan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS 23 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 177 öğrencinin 140’ının (% 79,1) İnternet bağımlısı olmadığı, 17’sinin (%9,6) İnternet bağımlısı olduğu; 20’sinin (%11,3) de bağımlılık riski taşıdığı tespit edilmiştir. 171 öğrencinin 71’i (%40,1) kendini İnternet bağımlısı olarak tanımlarken, 106 öğrenci (%59,9) bağımlı olduğunu düşünmemektedir. Kendini bağımlı olarak tanımlayan 71 öğrencinin 15’i ölçek sonuçlarına göre bağımlıdır ancak 56’sı bağımlı olmadığı halde bağımlı olduğunu düşünmektedir. Bağımlı olmadığını ifade eden 106 öğrencinin 104’ü ölçek sonuçlarına göre de bağımlı değildir ancak 2 öğrenci bağımlı olduğu halde olmadığını düşünmektedir. Araştırmada kendilerini İnternet bağımlısı olarak tanımlayan öğrencilerin, İnternet bağımlılığının bir bozukluk olduğunun farkında olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin İnternet bağımlılığını kendilerini toplum içinde farklı kılan bir özellik olarak gördükleri ve bu şekilde bir toplumsal statü elde edeceklerini düşündükleri gözlemlenmiştir. Çalışma sonunda şu öneriler listelenmiştir: İnternet bağımlısı olduğu tespit edilen öğrencilerin tedavi görmeye teşvik edilmesi veya İnternet bağımlılığını azaltmaya yönelik bilişsel-davranışçı teknikleri uygulama konusunda desteklenmesi gerekmektedir. İnternet’in bilinçsiz ve aşırı kullanımının zararlarını anlatmak üzere eğitim programları, açık dersler, sosyal ve kültürel etkinlikler, projeler, bilinçlendirme kampanyaları ve öğrenci kulübü aktiviteleri gerçekleştirilmelidir. 

Internet addiction is an impulse-control disorder that can bring about various physical and mental problems. A large number of studies have revealed that prevalence of internet addiction, which is also quite high among the young population in society like university students, negatively impacts the quality of work life. This study seeks to examine the levels of Internet addiction of the students of the Information and Records Management Department, who are the potential information professionals. In this study, the level of Internet addiction of the students of Information and Records Management Department of Marmara University (MUBBY) was investigated and the “Internet Addiction Scale” designed by Hahn and Jerusalem and configured to Turkish by Şahin and Korkmaz was used. Within the scope of the study, a questionnaire based on the “Internet Addiction Scale” and a personal information form was conducted on 177 students in the MUBBY department. Survey results were analyzed using the SPSS 23 program. As a result of the research carried out, 140 of 177 students (79,1 %) were deemed not to be Internet addicts, 17 of 177 students (9,6%) to be “Internet addicts” and 20 of 177 students (11.3%) were found to be at risk of addiction. 71 (40,1 %) of 171 students defined themselves as Internet addicts, whilst 106 (59.9%) thought that they were not addicted to the Internet. According to the scale results, 15 out of 71 students who considered themselves to be addicted to the Internet had an extreme addiction and 56 students were not addicted but on the contrary considered themselves to be addicted. 104 of the 106 students who stated that they were not addicted -according to the scale results- were indeed not addicted, but 2 of the students were not aware that they had an addiction. It was observed that students who considered themselves to be Internet addicts did not realize that Internet addiction is a disorder. They took the view that Internet addiction was regarded as differentiating them to be unique; a habit that demonstrates their interest in society and thus increases social status. The recommendations listed at the end of the study are: Students identified as Internet addicts should be encouraged to receive treatment or to apply cognitive behavioral techniques to reduce Internet addiction. Educational programs, seminars, social and cultural events, projects, awareness raising campaigns and student club activities should be carried out in order to explain the damages that can be caused by the unconscious and compulsive use of the Internet.