The Prımıpar Breastfeedıng Motıvatıon Scale The Turkısh Adaptatıon: Valıdıty-Relıabılıty Study


Creative Commons License

Akçay İ., DEMİRGÖZ BAL M.

Ankara Medical Journal, cilt.20, sa.1, ss.79-89, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 20 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5505/amj.2020.41275
  • Dergi Adı: Ankara Medical Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.79-89

Özet

maç: Bu çalışmanın amacı Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği (PEMÖ)'nin geçerlik ve güvenirliğini Türk kültürü içinde incelemektir. Materyal ve Metot: Bu araştırma Aralık 2017 ve Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul ili Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve doğum sonu 6. ayında olan primipar 400 kadın ile yapılan metodolojik bir çalışmadır. Çalışma verileri, “Veri Toplama Formu” ve “Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği” nin Türkçe versiyonu kullanılarak elde edildi. PEMÖ ölçümleri geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak test edilmiştir. Verilerin geçerlik analizi; kapsam geçerlik indeksi, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analiziyle, güvenirlik analizi; pearson momentler çarpımı korelasyonu ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı/yüzde, bağımlı ve bağımsız gruplarda t testi, korelasyon analizi, Cronbach α analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Dört alt boyutu olan ölçekte puanlar arttıkça motivasyonun arttığı anlaşılmaktadır. Bulgular: PEMÖ, primiparlarda doğum sonu emzirme motivasyon düzeyini değerlendirmek için geliştirilmiş 37 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için iki hafta aralıklarla test-tekrar test ölçüm yapıldı. Bunun sonucunda puan ortalamaları arasında fark bulunmamıştır (p=0,435). Ölçeğinin güvenirliğini belirlemek için yapılmış olan iç tutarlılığı analizinde güvenirlik katsayısı emzirmeye verilen değer boyutu için α=0,884, öz-etkililik boyutu için α= 0,825, ebe desteği boyutu için α= 0,686, başarı beklentisi boyutu için α=0,873 olarak bulunmuştur. Sonuç: PEMÖ, Türkçe versiyonunun annelerin emzirme motivasyonunu belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği (PEMÖ)'nin geçerlik ve güvenirliğini Türk
kültürü içinde incelemektir.
Materyal ve Metot: Bu araştırma Aralık 2017 ve Aralık 2018 tarihleri arasında İstanbul ili Ümraniye Eğitim ve
Araştırma Hastanesine başvuran ve doğum sonu 6. ayında olan primipar 400 kadın ile yapılan metodolojik bir
çalışmadır. Çalışma verileri, “Veri Toplama Formu” ve “Primipar Emzirme Motivasyon Ölçeği” nin Türkçe
versiyonu kullanılarak elde edildi. PEMÖ ölçümleri geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılarak test edilmiştir.
Verilerin geçerlik analizi; kapsam geçerlik indeksi, açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analiziyle,
güvenirlik analizi; pearson momentler çarpımı korelasyonu ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ile yapıldı.
Verilerin değerlendirilmesinde sayı/yüzde, bağımlı ve bağımsız gruplarda t testi, korelasyon analizi, Cronbach
α analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı. Dört alt boyutu olan ölçekte puanlar arttıkça
motivasyonun arttığı anlaşılmaktadır.
Bulgular: PEMÖ, primiparlarda doğum sonu emzirme motivasyon düzeyini değerlendirmek için geliştirilmiş
37 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin zamana göre değişmezliğini değerlendirmek için iki hafta aralıklarla testtekrar test ölçüm yapıldı. Bunun sonucunda puan ortalamaları arasında fark bulunmamıştır (p=0,435).
Ölçeğinin güvenirliğini belirlemek için yapılmış olan iç tutarlılığı analizinde güvenirlik katsayısı emzirmeye
verilen değer boyutu için α=0,884, öz-etkililik boyutu için α= 0,825, ebe desteği boyutu için α= 0,686, başarı
beklentisi boyutu için α=0,873 olarak bulunmuştur.
Sonuç: PEMÖ, Türkçe versiyonunun annelerin emzirme motivasyonunu belirlemede geçerli ve güvenilir bir
araç olduğu belirlenmiştir.