Meslek Lisesi Öğrencilerinin İngilizce Konuşma Kaygıları Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Eminoğlu Küçüktepe S. , Öztürk C.

5th International Scientific Research Congress (IBAD - 2020), İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Eylül 2020, ss.216

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.216

Özet

Araştırma Meslek Lisesi öğrencilerinin yabancı dil öğrenmelerini etkileyen yabancı dil konuşma kaygılarına yönelik bir öz değerlendirme yapmalarını ve konuşma kaygılarını hangi faktörlerin etkilediğini belirleme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda meslek lisesi öğrencilerinin cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine, anne ve baba eğitim düzeylerine, aile gelir durumlarına göre konuşma kaygıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorularına cevap aranmıştır. Bu amaçla araştırma genel tarama modelli bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Marmara Bölgesindeki bir şehirde bulunan üç meslek lisesinde 9., 10.,11. ve 12. sınıfta öğrenim gören 387 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Hortwitz ve diğerleri (1986) tarafından geliştirilen ve Gökhan ÖZTÜRK (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan EFL Speaking Anxiety - İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin İngilizce Konuşma Kaygısını ölçmek amacıyla 18 maddeden oluşmaktadır. 5’li likert tipinde hazırlanan ölçekte 1= Tümüyle Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde puanlanmaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında Cronbach’s Alpha iç tutarlık sayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Hazırlanan sorular Google Forms’a dönüştürülmüş ve veriler Google Forms aracılığıyla online olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS veri analizi paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, Meslek Lisesi öğrencilerinin İngilizce konuşma kaygıları sınıf düzeylerine, anne ve baba eğitim düzeylerine, aile gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermezken cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre Meslek lisesinde öğrenim gören kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla İngilizce konuşma kaygısına sahip oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler/Keywords: Meslek Lisesi, Yabancı Dil Kaygısı, Yabancı Dil Konuşma Kaygısı