Sözlü Edebiyat Ürünlerinden Masal Türü Vasıtasıyla Kültür Aktarımı ve Eflatun Cem Güney’in Derleyip Yazdığı Çocuk Masallarında Yer Alan Kültürel Unsurlar


Kartal S. G.

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, ss.493-501

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.493-501

Özet

Kendisi de bir halk kültürü unsuru olan sözlü edebiyat ürünlerimizden masal türü; gelenek ve göreneklerimiz, halk eğlencelerimiz, bayramlarımız, törenlerimiz, kutlamalarımız, oyunlarımız, giyim-kuşamımız, mutfağımız, sanatlarımız ve zanaatlarımız gibi birçok kültürel değerimizi, birikimimizi yansıtıcı ve kapsayıcı bir yapıya sahiptir. Türk halk kültürü unsurlarının birçoğunun maalesef günümüzde unutulduğu veya unutulmaya yüz tuttuğu bilinmektedir. Hâlbuki bu yerel kültürel unsurların gelecek nesillere başarılı bir şekilde aktarımı, içinde yaşadığı toplumun öz değerlerini ve millî kültürünü tanıyan bireyler ve nesiller yetiştirilmesinde büyük bir ehemmiyete sahiptir. Bu hususta, edebî türler içinde kültür aktarımının en yoğun olarak görüldüğü türlerden biri olan masalların eğitimde bir araç olarak kullanımı gündeme gelmektedir. Bu sebeple çalışmamızda, çocuklar tarafından severek okunulan Eflâtun Cem Güney’in derleyip yazdığı çocuk masallarında yer alan bazı kültürel unsurlar tasnif edilip değerlendirilerek çocuk edebiyatında ve eğitiminde masal türünün kültür aktarımı ve kültürü yaşatma hususunda önemi üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Masal, Kültür, Eflâtun Cem Güney

Fairy tale is one of our oral literary products, which is a folk culture element itself; having a reflective and inclusive structure of our cultural values, traditions, customs and our accumulations such as our beliefs and faiths, our folk funs, our festivals, our ceremonies, our celebrations, our games, our clothes, our kitchen, our arts and crafts.  Unfortunately, it is known that many of the elements of Turkish folk culture are forgotten or begin to be forgotten today.  However, the success of these local cultural elements and their transfer to future generations has a great significance in educating individuals and generations who recognize the core values of the society and the national culture in which they live .  In this respect, the use of tales as a tool in education is at the top of the agenda in which they are seen as one of the most intense of cultural transfer genres.  For this reason, in our work, we will try to emphasize the importance of cultural transfer in tale genre and education by categorizing and evaluating the cultural elements that are written and compiled by Eflatun Cem Güney, which is read fondly by children.

Keywords: Tale, culture, Eflâtun Cem Güney