Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne İlişkin Tutum ve Görüşleri


Gürkan A. , Kırtıl İ. , Dikmen Aydın Y.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.700-701

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.700-701

Özet

Amaç: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi (GCKL)’nin komplikasyonları önleyebileceği, iletişimi iyileştirebileceği ve cerrahi sonrası hasta güvenliği kültürüne katkıda bulunabileceği bildirilmektedir. Bu nedenle, cerrahi ekip üyelerinin GCKLTR’ne ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesine gereksinim vardır. Çalışmanın amacı, İstanbul ilindeki dokuz eğitim ve araştırma hastanesinin cerrahi klinik ve ameliyathane birimlerinde çalışan cerrahi ekip üyelerinin GCKLTR’nin kullanımına ilişkin tutum ve görüşlerini belirlemektir.

Gereç-Yöntem: Kesitsel türdeki bu çalışma, Şubat-Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Örneklemi, çalışmaya katılmaya gönüllü onay veren klinik ve ameliyathane hemşiresi, cerrah, anestezi hekimi ve teknisyeni oluşturdu (n=561). Veriler, cerrahi ekip üyelerinin bireysel özellikleri ile GCKLTR’ne ilişkin tutum ve görüşlerini belirlemeye yönelik üç bölümden oluşan anket formu kullanılarak toplandı. Çalışma öncesi etik kurul izni (09.2017.647 sayılı) ve kurum izinleri (16867222-604.01.01 sayılı) alındı. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (sayı, oran, ortalama, standart sapma) ve ki-kare testi ile analiz edildi.

Bulgular: Katılımcıların %41.5’i klinik hemşiresi, %33.3’ü ameliyathane hemşiresi, %14.4’ü anestezi teknisyeni, %4.6’sı anestezi hekimi ve %6.1’i cerrahtı. Katılımcıların %98’i kurumlarında listenin kullanımının zorunlu olduğunu, %95.2’si her hastada kullanılması gerektiğini ve komplikasyonları önlemede etkili olduğunu, %78.4’ü hasta güvenliğini arttırdığını düşündükleri, %92.2’si cerrahi işlem geçirecek olsalar listenin kendilerine kullanılmasını istedikleri, ancak %57.8’i her hastada listenin düzenli olarak kullanıldığını bildirdi. Katılımcıların %69’u GCKL kullanımına ilişkin herhangi bir eğitim almakla birlikte %50.8’i eğitim toplantılarının yararlı olmadığını düşündüklerini belirtti. Katılımcıların listeye uyumlarının en düşük “ekip üyelerinin kendilerini tanıtması (%54.9)” maddesinde, en yüksek “hastanın kimlik bilgilerinin, ameliyatının ve ameliyat yerinin doğrulanması (%95.3)” maddesinde olduğu görüldü.

Sonuç: Çalışma bulguları, GCKLTR’nin hastaların yarısında düzenli olarak kullanılmadığını gösterdi. Listenin etkin kullanımını sağlamak için ekibin tüm üyelerinin aktif katılımlarının sağlandığı düzenli eğitimlerin yapılması önerilir.

Anahtar kelimeler: Güvenli cerrahi kontrol listesi, hasta güvenliği, güvenli cerrahi, cerrahi ekip.

Aim: It is reported that the surgical safety checklist (SSC) can prevent complications, improve communication and contribute to postsurgical safety culture. Hence, there is a need to investigate the attitudes and opinions of surgical teams’ regarding SSCTR. The aim of this study was to determine the opinions and attitudes towards SSCTR among surgical team members in nine training and research hospitals in Istanbul.

Methods: This cross-sectional study was carried out between February and April 2019. The sample included clinic and operating room nurses, surgeons, anesthesiologists, and anesthesia technicians (N=561) who agreed to participate in the study. The data were collected through using the questionnaire form composed of three sections prepared to determine the personal characteristics of surgical team members, their attitudes and opinions about the SSCTR. Before the study, permission was obtained from the ethical committee (09.2017.647) and the institution (16867222-604.01.01). The data were analyzed using descriptive statistical methods (number, ratio, mean, standard deviation) and chi-square test.

Results: Participants, 41.5% were clinic nurses, 33.3% were operating room nurses, 14.4% were anesthesia technicians, 4.6% were anesthesiologists, and 6.1% were surgeons. Of the participants, 98% stated that the use of the checklist was compulsory in their institution, 95.2% that it should be used for each patient and it was effective in preventing complications, 78.4% that they thought it increased patient safety, and 92.2% that they would wish the checklist would be used for them if they were to undergo a surgical operation, but only 57.8% reported that the checklist was applied on each patient regularly. Although those who received any training on the SSCTR comprised 69% of the sample, 50.8% stated that they think training meetings were not beneficial. The lowest compliance to the checklist was “team members' introducing themselves (54.9%)” and the highest compliance was “confirmation of identity, surgery type, and surgical site of the patient (95.3%)” item.

Conclusion: Study findings showed that SSCTR was not used regularly about in half of the patients. It is recommended that regular trainings be held in which all team members actively participate in order to ensure effective use of the checklist.

Keywords: Safe surgery checklist, patient safety, safe surgery, surgical team.