Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı


Creative Commons License

Ateş İ., Üce M.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.685-710, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.685-710

Abstract

Lise Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalığı Nanoscience and Nanotechnology Awareness of HighSchool Students İsmail ATEŞ1 , Musa ÜCE2 1Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., ismailates4278@gmail.com 2Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi A.B.D., musauce@marmara.edu.tr Makalenin Geliş Tarihi: 11.10.2016 Yayına Kabul Tarihi: 27.03.2017 ÖZ Bu araştırmanın amacı İstanbul’daki liselerde eğitim gören öğrencilerin nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) farkındalıklarını incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma modeli olan durum çalışması desenlerinden birisi olan “iç içe geçmiş tek durum” deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu İstanbul’da çeşitli liselerden 50 öğrenciden (26 kız, 24 erkek) oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında “Nanobilim ve Nanoteknoloji Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri ses kaydı ile kaydedilmiş ve toplanan nitel veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin gelecekte çalışmayı istedikleri alanlar için NBT eğitiminin faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin nanoteknolojiyi duymalarında medya en etkili araç olmuştur. Öğrencilerin nanoteknolojiye karşı merakı, öğrenme istekleri ve farkındalıkları yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Buna rağmen güncel araştırmalar hakkında hiçbir haber duymayanların oranı göreceli olarak fazladır. Nanoteknoloji temelli konuların derinlemesine bilinmediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin nanoteknolojinin risk ve fayda farkındalığına sahip olduğu görülmüştür. Öğrencilerin NBT farkındalıklarını artırmak üzere çeşitli öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Nanobilim ve Nanoteknoloji, Öğrenci Görüşleri, Farkındalık.