Development of Fluorescence Sensor for the Determination of Fe (III) Ion


Çubuk S. , Aydın D., Kahraman M. V.

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.33, no.2, pp.324-428, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : International journal of advances in engineering and pure sciences (Online)
  • Page Numbers: pp.324-428

Abstract

Iron, which is an indispensable metal due to its low cost and high durability, is used in many fields from food sector to automotive industry, from home appliances to stationery materials. It is also a biologically essential component of all living organisms. When iron ions are present in cells in excess or in low amounts, many diseases can occur. For these reasons, determination of Fe(III) ions is very important. So far, the methods in used for determination of iron are voltammetry, capillary electrophoresis, inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and flame atomic absorption spectroscopy (FAAS) etc. But almost all of these methods are time taking methods due to complicated and multi stepped sample preparation procedure. In this study, a new method for the determination of Fe(III) ions using a polymeric membrane prepared by photopolymerization technique has been developed. The structural and morphological properties of the membrane were studied and then the parameters such as pH, calibration range, sensitivity, selectivity, response time and reproducibility were systematically investigated. The developed polymeric sensor was successfully applied to the determination of Fe(III) ions in food and water samples with satisfactory results. 

Düşük maliyet ve yüksek dayanıklılığı sayesinde vazgeçilmez bir metal olan demir, gıda sektöründen otomotiv sektörüne, beyaz eşyalardan kırtasiye malzemelerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda her canlı organizmanın biyolojik olarak temel bir bileşenidir. Demir iyonları hücrelerde aşırı veya düşük miktarda bulunduğunda birçok hastalık oluşabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı Fe(III) iyonlarının tayin edilmesi oldukça önemlidir. Günümüze kadar yapılan başlıca Fe(III) tayini çalışmaları; voltametri, kapiler elektroforez, indüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometrisi (ICP-MS) ve alevli atomik absorpsiyon spektroskopisi (FAAS) gibi yöntemleri içermektedir. Bu yöntemlerin hemen hemen hepsi karmaşık ve çok basamaklı örnek hazırlama prosedürleri içerdiği için zaman alıcı olmaktadır. Çalışmamızda, fotopolimerizasyon tekniği ile hazırlanan polimerik bir membran kullanılarak Fe(III) iyonlarının tayini için yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Membranın yapısal ve morfolojik özellikleri incelenmiş ve ardından pH, kalibrasyon aralığı, duyarlılık, seçicilik, cevap süresi ve tekrarlanabilirlik gibi parametreler sistematik olarak incelenmiştir. Geliştirilen polimerik sensör, tatmin edici sonuçlarla gıda ve su örneklerinde Fe (III) iyonlarının tayinine başarılı bir şekilde uygulanmıştır.