Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Eminoğlu Küçüktepe S. , Kerimoğlu E.

13. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozumu Özet Metinleri, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2020, pp.13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13

Abstract

Uluslararası bilgi alışverişinin artışıyla birlikte ülkelerin dil politikaları özellikle evrensel iletişim dili olan İngilizcenin öğretimi ve öğrenimi üzerine yoğunlaşmıştır. Türkiye de bu hususta diğer ülkelerle aynı tavır içinde olarak İngilizcenin öğretimine büyük önem vermiştir. Ülkemizde bu süreç içerisinde, gerek yabancı dil öğretimin erken yaşlara indirilmesi gerek yabancı dil ders saatlerinde artış yapılması gerekse kullanılan yöntem ve tekniklerde çeşitlilik ve değişikliklere gidilmesi gibi birçok alanda yenilikler ve değişiklikler yapılmıştır. Son yıllarda yabancı dil öğretimi kapsamında yapılan değişikliklerden biri ise 2017-2018 eğitimöğretim yılında uygulamaya konan ağırlıklı yabancı dil öğretimin seçilen pilot okullardaki 5. sınıflarda verilmesidir. Bu araştırmada, öğretmen görüşleri doğrultusunda yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine başvurularak araştırma yürütülmüştür. 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında, İstanbul’un 7 farklı ilçesinde 5. sınıflarda ağırlıklı yabancı dil eğitiminin uygulandığı pilot okullarda görev yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 26 İngilizce öğretmeniyle yüz yüze görüşme yapılarak araştırmanın verileri toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda, öğretmenlerin çoğu genel olarak yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf İngilizce dersi ve öğretim programına yönelik olumlu görüşler bildirmişlerdir. Öğretmenlerin derslerini işlerken kullandıkları etkinlikler, öğretim yöntem ve teknikler, araç, gereç ve materyaller, ölçme araç, yöntem ve etkinlikleri programda önerilenlerle paralellik göstermektedir. Ayrıca öğretmenlerin çoğunluğu İngilizce dersinin ünite ve konularıyla Türkçe ve sosyal bilgiler başta olmak üzere diğer derslerin konuları arasında ilişki kurabildiklerini belirtmişlerdir. Ancak, bazı öğretmenler programdaki konuların yoğun, öğrenci seviyesinin üzerinde ve dil bilgisi ağırlıklı olması, kazanım sayısının fazla olması, materyal eksikliği gibi birtakım problemlerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yarısı ise konuların işlenmesi için verilen sürenin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ağırlıklı İngilizce dersi, İngilizce dersi öğretim programı, program değerlendirme, öğretmen görüşleri, 5. sınıf