DISTRIBUTION OF HIF1 RS11549465 POLYMORPHISM IN KICKBOXERS


Şılar Ç., Yılmaz Ö. Ö. , Polat T., Eken B. F. , Tacal Aslan B. , Oktay N. Ş. , ...More

4TH INTERNATONAL CONFERENCE ON SPORT FOR ALL, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.47

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47

Abstract

Genetic predispositions and environmental factors are the basic building blocks that determine athlete's athletic writing. Sports genetics includes some content to research on athletic performance genes. Due to the development of molecular biology knowledge, various research is accumulating, including the biology of mental traits. The rs11549465 polymorphism in the HIF1A gene does not directly affect the oxygen support and endurance profiles of the athletes. The aim of the study is to examine the relationship between exercise and-1 alpha, hypoxic stress induced by different variables encoded by the HIF1A gene. In our work on 12 kickboxers, the changes in the HIF1A gene were examined under the endurance and oxygen of the athletes. 12 professional kickboxers participated in our study. DNA isolation from swab samples collected by signing consent forms; it was completed using the Invitrogen (Van Allen Way Carlsbad, CA, USA) commercial kit. Real-time polymerase chain reaction (Real-Time PCR) protocol was used for HIF1A genotypes. In the HIF1A analysis, it was determined that 4 (33.33%) of 12 kickboxers were CT genotype, 8 (66.66%) were CC genotype. When allele distributions were examined, it was observed that the C Allele was 83% and the T Allele was 17%. In our study cohort, the CC genotype in the HIF1A rs11549465 polymorphism was found to be a percentage higher than the CT genotype, while the C allele was found to be dominant to the T allele. Studies have shown that a higher proportion of the C allele in individuals provides a predisposition to sports that require endurance and a higher oxygen capacity. In order to reveal the effect of HIF1A rs11549465 polymorphism in terms of athletic performance and training efficiency, more studies with athletes from different branches are needed.

Genetik yatkınlıklar ve çevresel faktörler, sporcunun atletik performansını belirleyen temel yapı taşlarıdır. Spor genetiği, atletik performansı etkileyen genleri belirlemek için belirli aleller üzerine yapılan çalışmaları içerir. Moleküler biyoloji bilgisinin gelişmesi nedeniyle, zihinsel özelliklerin biyolojisi de dahil olmak üzere kapsamlı araştırmalar birikmektedir. HIF1A geninde görülen rs11549465 polimorfizminin sporcuların oksijen kapasitesi ve dayanıklılık proflilerini doğrudan etkilemektedir. Çalışmanın amacı, egzersiz ile HIF1A geninin kodladığı farklı varyantların indüklenebilir faktör-1 alfa, hipoksik stres fonksiyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir. 12 kickboks sporcusu üzerinde yaptığımız çalışmada HIF1A genindeki değişimlerin sporcuların dayanıklılık ve oksijen kapasitesi üzerindeki etkisi incelendi. Çalışmamıza 12 kick boks oyuncusu katılmıştır. Onam formları imzalatılarak toplanan kan örneklerinden DNA izolasyonu; Invitrogen (Van Allen Way Carlsbad, CA, USA) ticari kiti kullanılarak tamamlanmıştır. HIF1A genotiplemeleri için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real- Time PCR) protokolü ile gerçekleştirilmiştir. HIF1A analizinde 12 kickboks oyuncusundan 4’ü (%33,33) CT, 8’i (%66,66) CC genotipinde olduğu belirlenmiştir. Allel dağılımları incelendiğinde C Allelinin %83 oranında, T Allelinin ise %17 oranında olduğu gözlemlenmiştir. Çalışma kohortumuzda HIF1A rs11549465 polimorfizminde CC genotipi CT genotipinden yüzdece daha yüksek olup aynı zamanda C allelininde T alleline baskın olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda, C allelinin bireylerde daha yüksek oranda olmasını dayanıklılık gerektiren sporlarda yatkınlık ve daha yüksek oksijen kapasitesine yatkınlık sağladığı saptanmıştır. HIF1A rs11549465 polimorfizminin atletik performans ve antreman verimi açısından etkisini ortaya koyabilmek için daha fazla sayıda ve farklı branşlardaki sporcular ile yapılacak araştırmalara da ihtiyaç bulunmaktadır.