TEKTAL PLATE GLİOMLARINDA GAMMA KNİFE RADYOCERRAHİSİ


Creative Commons License

Pınar E., Şimşek İ. , Bayraklı F. , Bayri Y. , Ünal S. , Atasoy B. M.

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, sa.19848, ss.202

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 29
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.202

Özet

Giriş ve Amaç: Tektal plate gliomları beyin sapı gliomlarının genellikle benign seyirli bir alt grubudur. Aquaductus sylvii obstruksiyonu ile hidrosefali oluşturmadığı takdirde nadiren nörolojik defisite yol açar. Yerleşim yeri nedeniyle cerrahisi zorluklar teşkil eden tektal plate gliomlarının tedavisinde GammaKnife radyocerrahisi noninvazif tedavi seçeneği olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada kurumumuzda bu tedavi modalitesinin sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Mart 2010 ve Kasım 2018 tarihleri arasında, yaş ortalaması 32.5 (9-77), 15 kadın, 11 erkekten oluşan toplam 26 hastaya tektal plate gliomu tanısı ile Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nde Stereotaktik GammaKnife radyocerrahisi (GK) uygulanmıştır. 12 hastada hidrosefali tablosu görülmüş olup bu amaçla opere edilmiştir (7 hastaya sadece Endoskopik III. Ventrikülostomi (ETV), 2 hastaya sadece Ventriküloperitoneal shunt (V-P shunt), 3 hastaya ise hem ETV hem de V-P shunt cerrahisi yapılmıştır). ETV yapılmış olan bir hastanın GK sonrası kontrollerinde hidrosefalisinde ilerleme saptanması nedeniyle V-P shunt takılmıştır. 3 hastaya biyopsi ve 2 hastaya eksizyonel cerrahi yapılmış. Hastaların görüntü ve dosyaları retrospektif olarak incelenmiş olup tanımlayıcı çalışma yapılmıştır. Hastaların Leksell stereotaktik çerçeve takılarak yapılan beyin Manyetik Rezonans (MR) görüntülemeleri Leksell GammaKnife Model B Plan 8.32’de işlenmiş olup hastaların mevcut kitlelerinin %50 isodoz alanına 12-16 Gy (ortalama 13,68; ss: 0,9 ) maksimum 24-32 Gy (ortalama 27.36, ss: 1.8 ) verilecek şekilde tedavileri yapılmıştır. Hastaların ortalama radyolojik takip süreleri 20.02 aydır (1-102 ay). Tanımlayıcı istatistik hesaplamalar SPSS 23.0 programı ile yapıldı. Bulgular: Tümör volümünde %20 fark olması regresyon ve progresyon açısından anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmada değerlendirdiğimiz 26 hastadan; tümör regresyonu, vakaların 15’inde görülmüş olup, bunların 2’sinde ise kitleleri son kontrollerinde görülemeyecek boyuttadır. 6 vakada tümör içi kist, 4 vakada radyonekroz, 1 vakada ise tümör içi hemoraji gelişmiştir. İlgili hasta, hemoraji sonrası yeniden GK yapılmasına rağmen, progresyon görülmesi üzerine opere edilmiştir. 2 vakada peritümöral ödem, 5 vakada ise geçici tümör genişlemesi görülmüştür. 4 vakada ise GK’a rağmen progresyon saptanmış olup, 1’inde aynı zamanda kist oluşumu, 1’inde tümör içi kanama, 1’inde ise geçici tümöral genişleme görülmüştür. Regresyon ve tümör boyutunda anlamlı artış olmaması şeklinde toplam %80 hastada etkin tümör kontrolü sağlandığı görülmüştür. Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmamızın sonuçları da göstermektedir ki tektal plate gliomları tümör kontrolünde GK etkili ve noninvazif olmasıyla da güvenli bir tedavi seçeneğidir. Tektal plate gliomlarında hidrosefali kontrol altına alındıktan sonra tümöre yönelik primer tedavi seçenekleri arasında GK ön plana çıkmaktadır. Ama bu sonuçlar, daha geniş hasta gruplarıyla yapılacak çalışmalarla desteklenmeye gerek duymaktadır.