THE EFFECTS OF RELIGIOUS TURKISH MUSIC APPLICATIONS TO SELF-ESTEEM ON CHILDREN WITH MILD MENTAL RETERDATION


Özsağır A., Yeprem M. S.

Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), no.12, pp.583-588, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.16990/sobider.3521
  • Title of Journal : Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider)
  • Page Numbers: pp.583-588

Abstract

The purpose of this research is to examine the effects of religious Turkish music applications to self-esteem on children with mild mental retardation. For this purpose, it is chosen 33 children with mild mental retardation from rehabilitation center in Ümraniye, Ġstanbul and it is done a musical activities and event during eight weeks. Also, it is used pretest and post test design research in this thesis.

According to the our results, although the religious music practices are not affected by variables such as gender, age, number of children in the family, birth order of the child, income level of the family, self-esteem of children with mild mental retardation. The level of education of the family and the overall increase in the self- esteem ratio is noteworthy. In other words, there is a statistically significant difference between level of education of the family and self esteem of children with mild mental retardation.

Bu araĢtırmanın amacı dini musiki uygulamalarının hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların öz saygısına olan etkisini incelemektir. Bu amaçla Ġstanbul, Ümraniye’ de bulunan Özel Rota Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören 33 hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenci seçilmiĢ ve bu öğrencilerle 8 hafta boyunca dini musiki çalıĢması yapılmıĢtır. AraĢtırma da ön test son test kontrol grupsuz desen kullanılmıĢtır.

AraĢtırmada elde edilen sonuçlara göre; verilen eğitim sonunda dini musiki uygulamalarının hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların öz saygına her ne kadar cinsiyet, yaĢ, ailedeki çocuk sayısı, çocuğun doğum sırası, ailenin gelir düzeyi gibi faktörlerin etkisi olmasa da; ailenin eğitim düzeyi ve genel olarak öz benlik saygısı oranındaki kayda değer yükseliĢ dikkat çekicidir ve anlamlı bir farklılık vardır.