Investigation of drug use in essential hypertension patients with or without cardiovascular comorbidity


BAYRAM D., AYDIN V., SEL O. C. , FAK A. S. , AKMAN M. , ALTIKARDEŞ Z. A. , ...Daha Fazla

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.5505/deutfd.2020.05900
  • Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Özet

ÖZ 

Amaç:  Hipertansiyon,  komorbiditesi  sık  bir  hastalık  olup  bu  durum  tedaviyi 

düzenlenmede  belirleyicidir.  Bu  çalışmada  hipertansif  hastalarda  başka 

kardiyovasküler  sorunların  olup  olmama  durumuna  göre  ilaç  kullanımının 

incelenmesi amaçlandı 

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Türk Kalp Vakfı Tıp Merkezi’nin 

Ocak  2016-Haziran  2018  arasındaki  hasta  verileri  dahil  edildi  (n=11.085). 

Hastalara ait kayıtlı tanılar içerisinde (n=26.699) en sık karşılaşılan üç tanı olan 

hipertansiyon  (HT),  iskemik  kalp  hastalığı  (İKH)  ve  dislipidemi  (DL) 

bulunanların  tedavilerindeki  ilaçlar,  tıbbi  ve  demografik  özellikleri 

değerlendirildi.  Hipertansiyon  verileri  ile  buna  eşlik  eden  İKH  ve  DL  verileri 

karşılaştırıldı. 

Bulgular:  Çalışma  periyodunda  oluşturulan  protokollerin  %22,2’sini  (n=5929) 

HT  oluşturmaktaydı.  Toplam  3601  HT  tanılı  hastanın  %43,7’sini  (n=1572)  tek 

tanılı olanlar, %36,7’sini ise (n=1321) eşlik eden iki komorbiditenin en az birini 

içeren hastalar oluşturuyordu. İncelenen tüm tanı gruplarında en sık karşılaşılan 

ilaç asetilsalisilik asit idi. En sık karşılaşılan antihipertansif ana ilaç grubu renin-

anjiyotensin  sistemi  (RAS)  blokerleri,  etkin  maddeler  ise  metoprolol  ve 

amlodipin  idi.  Bunu  tek  başına  HT  ve  HT’ye  DL’nin  eşlik  ettiği  grupta 

“valsartan+hidroklorotiyazid”, İKH’nin eşlik ettiği gruplarda ramipril izliyordu. 

Beta-bloker kullanımı ≥65 yaş hastalarda genç hastalara kıyasla daha düşüktü 

(sırasıyla %13,8 ve %16,1, p<0,05). 

Sonuç: Bu çalışmada en çok tercih edilen antihipertansif grubun, anjiyotensin 

reseptör blokerlerinin baskınlığında, RAS üzerinden etkililer, en çok tercih edilen 

ilacın ise metoprolol olduğu göze çarpmaktadır. Son yıllardaki kılavuzlarda beta-

bloker kullanımının nispeten geri plana düşmüş olmasına rağmen, bu çalışmada 

hipertansif hastalarda yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Hipertansiyona 

eşlik eden iki durumda da en sık kullanılan ilaçların genel olarak değişkenlik 

göstermediği anlaşılmaktadır.