Kur’ân-ı Kerîm’de Nûr Kavramı, 1998-1999, sayı: 16-17, s. 123-171


Creative Commons License

Çelik Ö.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.16, ss.123-171, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.123-171

Özet

Kur'an-ı Kerim'de geçen belli başlı kavramları ilm! usullerle inceleyip bir takım neticelere varma, son dönemlerde daha belirgin bir tarzda kendini gösteren "Konulu T efsir Metodu"yla yapılan çalı§ maların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. · Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir kavram, geçtiği her yerde aynı manayı ifade etmemekte; bazan farklı manaları anlatmak üzere zikredilmektedir. Dolayısıyle ele alınan kavramın, Kur'an terminolojisinde hangi anlamları· ihtiva ettiğini ortaya koyal:>ilmek içiiı o kavramın geçtiği bütün ayetleri tespit edip, ()ayetler içinde ta§ıdığı manaların incelenmesi gerekmektedir. Kur'an-'ı Kerim'in kullandığı temel kavrarnlar vardır. Allah, resul, ahiret, din, iman, amel, ibadet, salar, zekat; küfür, nifak, kavramları bunlara örnek verilebilir. Bunlar arasında Kur'an-ı Kerim'de kırk üç yerde zikredilmekte olan "nur" kavramı da1 önemli bir kavram olarak temayüz etmektedir. Zira Kur'an'da Allah Teala, Peygamberimiz, bizzat Kur'an'ın kendisi, iman, İslam, hidayet gibi en önemli varlıklar "nur" olarak isimlendirilmi§lerdir. Bu çalı§mamızla biz, nur kavramını Kur'an-ı Kerim'in anlatmak istediği şekilde takdim etmeye çalı§acağız.