Assessment of the Relationship Between Peer Support and Academic Success Among Students of Vocational School of Healthcare Services


Creative Commons License

Küdür Çırpan F. , Çınar Pakyüz S.

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, cilt.3, ss.191-199, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3
  • Basım Tarihi: 2013
  • Doi Numarası: 10.5455/musbed.20131206082103
  • Dergi Adı: Journal of Marmara University Institute of Health Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.191-199

Özet

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinde akran desteği ile akademik başarı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Amaç: Bu çalışma, akran desteği ile akademik başarı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı ve ilişkilendirici bir çalışmadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2010-2011 eğitim öğretim yılında kayıtlı olan, ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 258 son sınıf öğrencisi oluşturdu. Veri toplama aracı olarak “Akran Desteği Ölçeği”, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren “Öğrenci Tanıtım Formu” ve akademik başarı notları kullanıldı. Verilerin analizinde varyans analizi, Student’s t-testi, korelasyon analizi ve one-way ANOVA kullanıldı. Bulgular: Akran Desteği Ölçeği alt boyutları karşılaştırıldığında; fiziksel yardım puanının duygusal yardım puanından, akademik yardım puanının duygusal yardım puanından daha yüksek olduğu belirlendi. Akademik başarı notu ile Akran Desteği Ölçeği alt boyut ve toplam puanları arasında ilişki bulunmadı. Tıbbi Görüntüleme bölümü öğrencilerinin Akran Desteği Ölçeği toplam puanlarının İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencilerine göre ve kız öğrencilerin akademik başarı notunun erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç: Öğrencilerin akademik yardım puanlarının artırılması için birlikte çalışabilecekleri uygun ortamların sağlanması ve erkek öğrencilerin akademik başarı notunun yükseltilmesi için desteklenmesi önerilmektedir. Anahtar sözcükler: Akademik başarı, akademik yardım, akran desteği, duygusal yardım, fiziksel yardım

Assessment of the relationship between peer support and academic success among students of vocational school of healthcare services Objectives: This study was conducted to assess the relationship between peer support and academic success as descriptive and correlation. Methods: Sample of the study consisted of 258 senior students available and enrolled to Marmara University Vocational School of Healthcare Services in academic year 2010-2011 and who accepted to participate in the research. Data was collected using “Peer Support Scale” and “Student Identification Form” containing students’ sociodemographical characteristics and academic grade points. Variance Analysis, Student t- test, Correlation Analysis and Oneway ANOVA were used for analysis of data. Results: Upon comparison of sub-dimensions of Peer Support Scale, it was observed that physical assistance point was higher than emotional assistance point and academic assistance point was higher than emotional assistance point. There was no relationship between academic grade points and sub-dimensions and total points of Peer Support Scale. It was found that Peer Support Scale total points of Students of Medical Imaging department was higher than students of First Aid and Emergency Service Department and academic grade points of female students were higher than male students. Conclusion: We can recommend that providing of appropriade environment to work together to the students and supporting of male students in order to increase their academic grade points. Key words: Academic success, academic