FEN BİLİMLERİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ II’NİN TÜRKÇE’YE VE FİZİĞE UYARLANMASI: FİZİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ


Süzük E.

Anadolu Öğretmen Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.126-141, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.35346/aod.626185
  • Dergi Adı: Anadolu Öğretmen Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.126-141

Özet

Bu çalışmanın amacı, Glynn, Brickman, Armstrong and Taasoobshirazi (2011) tarafından geliştirilen “Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği II (Science Motivation Questionaire II, SMQ-II)”nin Türkçeye uyarlanması; geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılmasıdır. Çalışmaya, 9., 10., 11. ve 12. sınıflara devam eden 752 öğrenci katılmıştır. Ancak ölçek maddelerinin en az %5’ini boş bırakan öğrenci verilerinin çalışmadan çıkarılması ile 712 öğrenciden elde edilen veriler ile çalışma tamamlanmıştır. Ölçeğin dil eşdeğerliği sağlandıktan sonra yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla elde edilen veriler doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda büyük örneklemlerde önerilen χ2 /sd= 3.28 değeri başta olmak üzere uyum indeks değerleri iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Güvenirlik için 5 alt boyut ve ölçeğin tümü için Cronbachs’ α katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için .93 olarak hesaplanan güvenirlik katsayısı alt boyutlarda .81 ile .89 arasında değişmektedir. Diğer yandan Pearson analizi ile madde-toplam ve madde-kalan korelasyonları (.41 ve .71 arasında) ve t testi ile toplam puana göre belirlenmiş üst ve alt %27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki fark hesaplanmış ve ölçek maddelerinin ve faktörlerin ayırt edici olduğu saptanmıştır. Ayrıca Pearson analizi ile faktörler arasındaki korelasyonların anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<.01). Test-tekrar test güvenirliği ölçmek için nihai ölçek 85 kişilik bir gruba üç hafta arayla iki kez aynı öğrencilere uygulanmış ve elde edilen korelasyon katsayısı anlamlı bulunmuştur (r=.98; p<.01). Sonuçlar Fizik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe formunun güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu ve lise öğrencilerinin fizik motivasyonlarını ölçmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

This purpose of this study is to adapt Science Motivation Questionaire II scale developed by Glynn, Brickman, Armstrong and Taasoobshirazi to the Turkish language. A sample of 712 students (grades 9-12) participated in the study. After language equivalency, the construct validity of the scale was examined with confirmatory factor analysis. Goodness of fit indices of confirmatory factor analysis indicated good fit between the original model and data. Cronbach’s alpha coefficient was found to be .93 for the scale and between .81 and .89 for sub-scales and item-total correlation coefficients were between .41 and .71. According to t-test results, differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. In addition, the correlations between the factors were found to be significant by Pearson analysis (p <.01). For the test-retest reliability coefficient, the scale was applied to a group of 85 students at three-week intervals, and the correlation coefficient was significant (r = .98; p <.01).The results of this study confirmed that the Turkish form of the Physics Motivation Scale II is valid and reliable to be used in assessing high school students’ physics motivation.