15 - 16 Yaş Erkek Basketbolcularda Sabit ve Sabit Olmayan Yüzeylerde Yapılan Denge Antrenmanlarının Denge ve Pas Performansı Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Fişek T., Agopyan A.

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.301

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.301

Abstract

Amaç: Bu araştırmada, 15-16 yaş erkek basketbolcularda sabit ve sabit olmayan yüzeylerde altı hafta boyunca uygulanan denge antrenmanlarının; dinamik denge performansına, pas hızına ve pas isabet oranına olan etkileri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, en az 3 yıldır altyapı liginde basketbol oynayan 25 erkek basketbolcu (15.52±0.50 yaş/yıl) katılmıştır. Araştırmada ön test – son test deneysel desen kullanılmıştır. Sporculara altı haftanın başında ve sonunda; antropometrik ölçümler (boy, vücut ağırlığı, kol ve bacak uzunluğu), pas, pas hızı, alt ve üst ekstremite dinamik denge (FMS YDenge Testi) ve üst ekstremite kapalı kinetik zincir stabilite testleri uygulanmıştır. Sporcular deney (n=13) ve kontrol (n=12) olmak üzere homojen 2 gruba ayrılmıştır. Tüm sporcular haftada 4 gün (120 dk./gün) birlikte yaptıkları teknik ve kuvvet antrenmanlarına ek olarak, altı hafta (2 gün/hafta; 35-50 dk./gün) süresince farklı zeminlerde aynı denge antrenman programına katılmışlardır. Deney grubu belirlenen hareketleri sabit olmayan (denge topu, denge diski ve trambolin); kontrol grubu ise aynı hareketleri sabit zeminde uygulamışlardır. Değerlendirmeler gruplar arası (Mann Whitney U testi), grup içi (Wilcoxon Signed Ranks testi) ve Spearman korelasyon analizleri ile yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Gruplar arası yapılan karşılaştırmalarda; deney grubundaki pas isabet oranı (%13.80; p<.05), alt ekstremite denge (%9.94; p<.05), üst ekstremite denge (%10.56; p<.05), üst ekstremite stabilite gücü (%14.83; p<.05) ve pas hızı (%2.89; p<.05) performanslarındaki gelişim oranlarının kontrol grubuna (sırasıyla: %6.40; %3.64; %3.96; %3.69; %0.60) göre daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Her iki gruptaki pas hızı bileşenindeki artış farklılıklarının ise istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (p>.05) görülmüştür. Sonuçlar: 15-16 yaş erkek basketbolcular için sabit olmayan yüzeylerde uygulanan denge antrenmanlarının, sabit yüzeydekine göre pas isabet oranına ve denge performans gelişimine katkısının daha fazla olduğu ortaya konmuştur. Tamamlayıcı nitelikte, sabit olmayan yüzeylerde uygulanan denge antrenmanlarının genç basketbolcularda yarışma evresinde farklı bir antrenman modeli olarak kullanılması önerilebilir.