CİNSEL SUÇLARDA MÜŞTEKİ BEYANININ DELİL DEĞERİ


Çakır K.

Presentation, pp.36, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.36

Abstract

EVIDENCE VALUE OF THE COMPLAINANT'S STATEMENT IN SEXUAL CRIMES

CİNSEL SUÇLARDA MÜŞTEKİ BEYANININ DELİL DEĞERİ

Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR

Özet

Ceza yargılamasında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, ispatı en zor olan suçlardandır. Bu suçların genel olarak gizli işlenmesi, delil elde etmeyi zorlaştırmaktadır. Uygulamada müşteki beyanına önem verildiği görüldüğünden, bu beyanın güvenilirliği de tartışma konusu olmaktadır. Cinsel suç mağdurunun yemin vermeksizin tanık olarak dinlenmesi ve neticede sanığı suçlaması, beyanın tartışılmasını haklı kılmaktadır. Belirtelim ki, sadece mağdur beyanına itibar edilip, isnadın faile yakıştığını düşünmek ve kişiyi cezalandırmak ceza yargılaması kurallarına topyekûn aykırıdır. Yargıtay, mağdur beyanının güvenilirliği ile ilgili, “mağdurun iftira atması için herhangi bir sebep bulunup bulunmadığı”, “mağdur ile sanık arasında husumet bulunup bulunmadığı” gibi kriterleri dikkate almaktadır. Yalnızca bu kriterlerle maddi gerçeğe ulaşıldığını ifade etmek hukuka aykırı sonuçlar doğurabilir. Mağdurun, husumet nedeniyle yalan söylemesi, failden menfaat elde etmek istemesi ya da herhangi bir nedenle faili suçlayıp, maddi gerçeği çarpıtması ihtimal dâhilindedir. Düşüncemize göre, cinsel suçlarda beyan delillerini değerlendirme konusunda psikoloji ya da psikiyatri gibi farklı bilim dallarından istifade etmek ve bilirkişilerden yardım almak daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilir. Hukukun diğer bilim dallarıyla örneğin, psikoloji bilimi ile yeteri kadar etkileşim içinde olamaması ve benzeri disiplinlerden istifade edilememesi, beyan delillerinin takdirinde hatalı uygulamalara neden olabilmektedir. Bu sebeple beyanların inandırıcılığı ile ilgili olarak mağdur psikolojisine önem verilmesi gerekmektedir. Assist. Prof. Kerim ÇAKIR Abstract Crimes against sexual immunity in criminal proceedings are the most difficult ones to prove. The general confidentiality of these crimes makes it difficult to obtain evidence. In practice, it is seen that complainant’s statement is considered important therefore, the reliability of this statement is also a matter of debate. Testimony of sexual crime’s victim as a witness without an oath and eventually his/her accusation of defendant justify the discussion of that statement. It should be pointed out that regarding indictment as suitable to perpetrator and punishing the person by only taking into account complainant’s statement is totally contrary to the rules of criminal proceedings. The Court of Cassation considers some criteria such as “whether there is any reason for the victim to slander”, “any presence of hostility between the victim and the defendant”. To assert that material truth is attain only by means of these criteria can cause some unlawful consequences. It is likely that the victim could lie because of hostility, seek to benefit from the perpetrator or distort the material truth by blaming the offender for any reason. In our opinion, benefiting from different disciplines such as psychology or psychiatry and getting help from experts may provide us to reach more accurate results in evaluating the evidence of statements’ on sexual crimes. The inability of law to interact with other disciplines enough, for example, psychology. and to benefit from such disciplines, can lead to erroneous practices at the discretion of the proofs. Therefore, attention should be given to the victim psychology regarding the credibility of statements.