Tıp Fakültelerinin Ulusal ÇEP-2014’e Yönelik Görüşleri ve Deneyimleri


Akturan S., Gülpınar M. A. , Gürpınar E., Arıcı D. S.

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu UTES 2019 Eskişehir Osman Gazi Ü. Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2019, ss.156-157

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.156-157

Özet

Giriş: Dünyada tıp eğitimi, ülkelerin öncelikli sağlık sorunları, belirlenen sağlık politikaları, teknolojinin ve eğitim biliminin gelişimi gibi bir çok faktörden etkilenmektedir. Bu gelişmeler nitelikli ve yetkin bir hekim yetiştirebilmek için tıp eğitiminin sürekli yenilenme ve gelişme süreci içerisinde olması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Ülkemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimine ilişkin ulusal ölçekli ana çerçeve “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP)-2014” ile çizilmiş ve bu programla mezuniyet öncesi tıp eğitimi için 4 ana bileşen tanımlamıştır: (1) mezuniyet öncesi tıp eğitimi çıktıları / yeterlik alanları, (2) semptomlar ve durumlar listesi, (2) çekirdek hastalıklar / klinik problemler listesi ve (4) temel hekimlik uygulamaları listesi. Ulusal ÇEP-2014, YÖK kararı ile, 2015-2016 eğitim öğretim yılından bu yana, dört yıldır uygulamadadır.

Amaç: Bu çalışmanın genel amacı Ulusal ÇEP-2014 ile ilgili tıp fakültelerinde geçen dört yılda yaşanan süreci değerlendirmek ve tıp fakültelerin bu yöndeki deneyimlerini belirlemektir. Daha özelde ise tıp fakültelerinde UÇEP-2014’ün nasıl tanımlandığına/algılandığına, nasıl ve ne yönde kullanıldığına ve deneyimler doğrultusunda programla ilgili gelişim önerilerin ne yönde olduğuna ilişkin düşüncelerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Ulusal düzeyde tüm tıp fakültelerinin dekanlıklarına e-posta yoluyla, 2015 yılından bu yana, fakülte olarak, UÇEP-2014 çerçevesinde yapılan çalışmaları ve UÇEP-2014 ile başlayan değişim sürecini nasıl yaşadıklarını belirlemek için hazırlanan bir anket formu gönderildi. Her bir tıp fakültesinin yanıtlarını tek anket üzerinden iletmesi istenmiş olup, anketin ayrıntılı bir şekilde tamamlanması adına fakültelerde bu sürece aktif olarak dahil olan ilgili eğitim kurullarından, çalışma gruplarından ve tıp eğitimi anabilim dalı öğretim üyelerinden katkı alınabileceği, anketi bu öğretim üyeleriyle birlikte doldurulabilecekleri belirtildi. Nicel veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile, nitel veriler ise içerik analizi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Ankete 35 (anket gönderilen Tıp fakültelerinin %36’sı) Tıp fakültesi cevap vermiştir. Fakülteler çoğunlukla UÇEP-2014’ün, ulusal düzeyde tıp eğitiminin standardizasyonuna katkı sağladığını ve müfredat yenileme süreçlerinde rehber olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, fakülteler UÇEP-2014’ün çekirdek hastalıklar / klinik problemler listesi bölümünü en kullanışlı bölüm olarak nitelendirmişlerdir. Fakültelerin 34’ü ‘Çekirdek Hastalık/Klinik Problemler’, ‘Temel Hekimlik Uygulamaları Listesi’ ve ‘Semptom/Durumlar Listesi’ bölümünü/bölümlerini kullanarak programlarında değişiklik yaptıklarını belirtmişlerdir. Fakültelerden 20’si yeterlikler için ulusal düzeyde genel bir çerçeve oluşturulması ve sonrasında tıp fakültelerinin buna göre kendi yeterliklerini belirlemesinin daha doğru olacağını belirtmişlerdir. En büyük eksiklik temel bilimlerin UÇEP-2014’te nasıl ele alınacağı ve klinik ile entegrasyonu konusunda yaşandığı belirtilmiştir. Fakülteler bu süreçte en çok Tıp Eğitimi Anabilim Dalları’ndan destek aldıklarını ve yine, UÇEP-2020 ile başlayacak süreçte en çok Tıp Eğitimi Anabilim Dalları’ndan destek almak istediklerini belirtmişlerdir.

Sonuç: Bulgular tıp fakültelerinde UÇEP-2014’ün benimsendiğini, önemsendiğini ve klinik öncesi ve klinik dönem eğitim programlarına yansıtmak amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını göstermektedir. Ancak bulgular aynı zamanda, geçen dört yıllık süreçte tıp fakültelerin UÇEP-2014’ü eğitim programlarına yansıtma noktasında zorluklar yaşadığını ve bu yönde daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkarmıştır.