Bilgisayarlı ve Bilgisayarsız Programlama Etkinliklerinin Güdülenme Üzerindeki Etkisi


Çelik A., Özdener Dönmez N.

The Journal of Academic Social Science, cilt.7, sa.88, ss.651-669, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 88
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.16992/asos.14.692
  • Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science
  • Sayfa Sayıları: ss.651-669

Özet

Bu çalışmanın amacı, k12 düzeyinde programlama eğitiminde kullanılan blok programlama araçlarıyla bilgisayarsız programlama etkinliklerini karşılaştırarak,öğrencilerin güdülenmesi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Ön test-son test

kontrol gruplu yarı deneysel model olarak tasarlanan çalışma, 6. sınıf öğrencilerinden oluşan iki şubeyle gerçekleştirilmiştir. Rastgele belirlenen gruplardan deney grubu, bilgisayarsız programlama etkinlikleriyle, kontrol grubu ise blok programlama aracını kullanarak eğitim almıştır. Veri toplama aracı olarak güdülenme ölçeği kullanılmıştır. Eğitim sonunda grupların güdülenme düzeylerindeki değişimi ortaya koyabilmek amacıyla ilişkili örneklemler için t-testinden yararlanılmıştır. Sonuçlar, her iki grup için öğrencilerin güdülenme düzeylerinde olumlu gelişimin olduğunu göstermektedir. Ancak, karışık ölçümler için iki faktörlü varyans analizi sonuçları, gruplar arasındaki puan artışının anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Grup ve cinsiyet ortak etkisinin grupların güdülenme düzeyleri üzerinde anlamlı farklılık oluşturmadığı sonucuna ise, ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü varyans analiziyle ulaşılmıştır. Sonuçlar, programlama eğitiminde hedef kitleye uygun tasarlanan etkinliklerin yöntem ve araca bağlı olmaksızın öğrencilerin güdülenme düzeyleri üzerinde olumlu etkiler bırakabileceğini göstermektedir.