Mardin Artuklu Üniversitesinde Öğrenim Gören Lisanslı Sporcuların Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutum ve Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Alpullu A. , Çelik O.

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, ss.11-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.18301/rsss.572
  • Dergi Adı: Researcher: Social Science Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.11-20

Özet

Bu araştırma, Mardin Artuklu Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden lisanslı sporcu olan öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutum ve düzeylerinin farklı değişkenler açısından karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya toplam 183 öğrenci katılmıştır. Öğrenci tutumlarının ölçülmesi için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen, toplam 24 maddeden oluşan Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.91, Ölçüt geçerliliği katsayısı da 0.79 olarak tespit edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için iki faktörlü varyans analizi (Two-Way ANOVA) kullanılmıştır. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Tukey Testinden faydalanılmıştır. Araştırma üniversitede okuyan lisanslı sporcu öğrencilerin tutum puanları ortalamaları üstüne yapılan analiz neticesinde, öğrenciler arasında istatistiksel şekilde bir fark tespit edilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde, aktif olarak spor yapan öğrenciler incelendiğinde sporcu lisansı olan öğrenciler lehine istatistiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmiştir. (p<0.05). Katılımcıların öğrenim durumu değişkenine göre, tutum ve düzey arasında aldıkları puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar olmadığını göstermektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin yaşları arttıkça tutum puanları da artmıştır.