KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ENDİKASYON VE GÖRÜNTÜLERİNİN BİR GRUP ÇOCUK HASTADA DEĞERLENDİRİLMESİ


Bozkurt A. , Erçalık Yalçınkaya Ş. , Akyüz S. H.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, cilt.1, ss.198-202

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.198-202

Özet

Amaç: Avrupa Birliği Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi(KIBT) yönergesi SEDENTEXCT diş hekimliğinin farklı alanlarında dental KIBT kullanımını tanımlamıştır. KIBT’ın pedodonti alanında önemini vurgulayan, endikasyon ve kullanım kriterleriyle ilgili az sayıda olgu sunumu, araştırma, ve derleme bulunmakla beraber uygulama alanlarıyla ilgili veriler hala yeterli değildir. Çocuk hastalarda yüksek radyasyon riski nedeniyle KIBT’ın doğru endikasyon ve uygun FOV alanında kullanımı oldukça önemlidir. Bu çalışmada KIBT talebine neden olan endikasyonları ve bulguları retrospektif olarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çocuk hastaların (≤17 yaş) yalnızca Pedodonti Anabilim Dalı’ndan talep edilmiş KIBT görüntüleri Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı arşivinde taranarak değerlendirilmiştir. 2015-2018 yılları arasında çekilmiş 190 adet KIBT görüntüsü endikasyonlarına ve bulgularına göre incelenmiştir. Hastalar sırasıyla süt, karışık ve daimi dişlenme zamanları dikkate alınarak 4-6; 7-12 ve 13-17 yaşları olmak üzere üç ayrı yaş grubuna ayrılarak istatistiksel incelemeler StataSe(15, StataCorpLLC, ABD) istatistik programı tarafından yapılmıştır. 199 Bulgular: KIBT görüntüleri incelendiğinde sıklıkla 8 yaşından küçük hastalardan olmak üzere % 6.8 oranında hareket artefaktına rastlanmıştır. En sık görülen endikasyonların meziodens/sürnümerer dişler(35.2%) ve kistik yapılar/diğer lezyonlar(22.6%) olduğu saptanmış olup meziodens/sürnümerer dişler açısından cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p = 0.002). Diğer KIBT endikasyonları ise sırasıyla gömük dişler(% 20.5), travma (% 8.9) ve dudak/damak yarığı (% 1) olarak belirlenmiştir. Yaş grupları arasında yapılan değerlendirmelerde yalnızca diğer dental anomaliler (dilaserasyon, geminasyon, germ eksikliği vb.) grubu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p =0.016). Sonuç: En yaygın KIBT endikasyonunun meziodens olarak belirlendiği bu araştırmada Çocuk Diş Hekimliği açısından en önemli endikasyonlardan biri olan travmanın daha çok 7-12 yaş grubunda ve erkek çocuklarında görüldüğü saptanmıştır. KIBT talepleri sıklıkla maksilla ve mandibulanin bir arada görüntülenmesi şeklinde olup bu durumun SEDENTEXCT yönergesine uyumlu olmadığı belirlenmiştir. Çocuk hastaların gereksiz radyasyona maruz kalmasını engellemek için pedodontistlerin en uygun FOV’u seçmeleri gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: KIBT, çocuk hastalar, mesiodens, SEDENTEXCT, travma

Background and Aim: An European evidence‐based Cone Beam Computed Tomography(CBCT) guideline named as SEDENTEXCT Project* documented the use of dental CBCT in different fields of dentistry. In terms of referral and indication criteria, few case reports, studies and reviews have been published to highlight the potential value of CBCT in paediatric dentistry. However the data about it’s application in particular pediatric populations is still limited. Appropriate use of CBCT is highly important because of greater radiation risks in this age group. Therefore, the aim of this study was to evaluate the indications ,and for CBCT referral and their findings retrospectively. Materials and Methods: CBCT images of patients(i.e.≤17 years) which solely referred from the Department of Pediatric Dentistry were searched into the Archive of Department of Dentomaxillofacial Radiology. 190 images obtained between 2015 and 2018 were examined according to their indications and findings. The patients were divided into three age groups as 4 to 6, 7 to 12 and 13 to 17, based on primary, mixed and permanent dentition respectively. Statististical examination was performed by StataSe (15,StataCorpLLC,USA) Results: The CBCTs of patients younger than 8 years showed motion artifacts (6.8%). The mostly observed indications were mesiodens/supernumerary teeth (35.2%) and cysts and other pathologies (22.6%). Regarding the mesiodense a statistically significant difference was seen between girls and boys (p=0.002). Other CBCT indications were impacted teeth(20.5%), trauma(8.9%) and cleft lip/palate(1%). When the three age groups were analyzed, only other dental anomalies showed statistical significance (p=0.016). Conclusion: The most common indications for CBCT were mesiodens. Trauma was seen in 7 to 12 age group and mostly in boys. The syncronous maxilla and mandibule was the most frequently imaged region and this was not found in accordance with SEDENTEXCT guidelines. Pediatric dentist should consider the most appropriate FOV to avoid unnecessary radiation exposure, especially in younger patients Keywords: CBCT, pediatric patients, SEDENTEXCT, mesiodens, trauma