Spor Yönetclğ Bölümü Öğrenclernn Grşmclk Sevyelern Sosyo-Ekonomk Parametreler Bakımından İncelenmes


Creative Commons License

Yorulmazlar M. M. , Duran B.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.12-24, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.12-24

Özet

Ege bölgesinde yer alan Spor Bilimleri Fakültelerinin spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin girişimcilik seviyelerinin çeşitli sosyo-kültürel parametreler bakımından incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışma, tanımlayıcı araştırma modeli temellidir. Veriler yapılandırılmış sorulardan oluşan anket formuyla elde edilmiştir. Anket formu iki bölümden ve kırk sekiz sorudan oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin girişimcilik seviyelerini belirlemek için Yıldız ve Sümbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” uygulanmıştır. Toplamda otuz altı adet sorudan oluşan ölçeğin güvenirliğine yönelik yapılan çalışmada güvenirlik katsayısı 0,90 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ikinci bölümde demografik niteliklerin ortaya konulması için on iki adet soru yöneltilmiştir. Çalışmanın ana kütlesini Ege Bölgesindeki devlet üniversitelerinin spor bilimleri fakültelerinin bünyesinde yer alan spor yöneticiliği bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Örnek kütleye seçilen bireyler önce alan örneklemesi yöntemi ile; Denizli, Uşak ve Kütahya illerinde faaliyet gösteren spor bilimleri fakültesinin spor yöneticiliği bölümü öğrencileri basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Ana kütle sayısı 978 örneklem sayısı ise 360 birey olarak tespit edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare (X2) test istatistiği kullanılmıştır. Yapılan X2 analizi sonucunda spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin ailelerin gelir düzeyleri, kimseyle paylaşmadıkları iş fikri, yaşları arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır (p<0,05). Buna karşın üniversite öğrencilerinin bulundukları sınıfları, sürekli ikamet ettikleri yer, girişimcilikle ilgili ders ya da eğitim alıp almadıkları, çalışma durumları, staj yapma durumları, üniversiteye giriş şekilleri, öğrenim şekilleri ve lisanslı sporculuk yılları ile girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>0,05). Genel itibariyle öğrencilerin girişimcilik düzeyleri yüksek çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: girişimcilik, spor yöneticiliği, yönetim.