Effects Of Ankaferd Blood Stopper And CeloxTo Tissue Factor Activities On Warfarin Treated Rats.


AKTOP S., EMEKLİ ALTURFAN E. I. , GÖNÜL O. , GARİP H. , YARAT A. , GÖKER M. K.

6th AÇBİD International Congress, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012 identifier identifier identifier