Investigation of IBC-1, a Rare Plasmid-Mediated Class A Beta-lactamase in Members of Enterobacterales


Altınkanat Gelmez G. , Hasdemir U., Söyletir G.

EXPERIMED, vol.11, no.2, pp.81-87, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/experimed.2021.928330
  • Title of Journal : EXPERIMED
  • Page Numbers: pp.81-87

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, tüm dünyada sıklıkla gözlemlenen geniş spektrumlu beta laktamazları (GSBL) TEM, SHV ve CTX-M ve nadir görülen IBC-1 beta laktamaz enziminin varlığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Hastanesinde yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen, fenotipik olarak GSBL üreten ve IBC-1 fenotipi gösteren 30 köken çalışmaya dahil edilmiştir. Antibiyotik duyarlılık testleri disk difüzyon ve agarda dilüsyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. GSBL enzimlerinin fenotipik olarak saptanmasında E-test ve çift disk sinerji yöntemi kullanılmıştır. GSBL üretiminden sorumlu olan genlerinin varlığını saptamak amacıyla polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yapılmıştır.

Bulgular: Kökenlerin tamamı, imipeneme duyarlı bulunurken, ampisilin, amoksisilin klavulanik asit, piperasilin, seftazidim ve trimetoprim sülfametaksazole dirençli olarak; saptanmıştır. E-test yöntemiyle 4 köken tanımsız, 26 köken ise GSBL pozitif saptanmıştır. Çift disk sinerji yöntemi ile 2 köken fenotipik olarak IBC-1 pozitif iken, 5 köken şüpheli pozitif olarak belirlenmiştir. Kökenlerimizin blaTEM, blaSHV ve blaCTX-M genlerini taşıma oranı sırasıyla %73,3, %60 ve %56,6 olarak belirlenmiştir. blaIBC geni ise hiçbir kökende saptanmamıştır.

Sonuç: İlk olarak Yunanistan’da saptanan IBC-1 enzimi ülkemiz için henüz bir tehlike oluşturmazken GSBL pozitif kökenlerde TEM, SHV ve CTX-M enzimlerinin oranı oldukça yüksek olarak tespit edilmiştir.