D01 Hareket eğitimi programının 4 6 yaş grubu çocuklarda vücut kompozisyonu üzerindeki etkisinin incelenmesi


Creative Commons License

Özbar N., Mengütay S., Agopyan A.

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (Tubitak Ulakbim), cilt.4, sa.13, ss.116-127, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 4 Konu: 13
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.17368/uhbab.2015139479
  • Dergi Adı: Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (Tubitak Ulakbim)
  • Sayfa Sayıları: ss.116-127

Özet

 Çalışmamız, hareket eğitimi programının, 4–6 yaş grubu çocuklarda vücut kompozisyonunun gelişimine katkı sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmamıza 35’i çalışma, 35’i kontrol olmak üzere toplam 70 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Ailelerden ve okul yönetiminden çocukların çalışmaya katılabilmesi için yazılı onay alınmıştır. Çalışma grubuna 1 eğitim öğretim yılı boyunca haftada 3 gün 1’er saat süreyle hareket eğitimi programı uygulanırken, kontrol grubu günlük okul öncesi eğitim programına devam etmiştir. İstatistiksel analizler için SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının kendi içlerindeki ön ve son test değerlendirmesi için eşleştirilmiş t testi, grupların minimal ve maksimal değerlerinin belirlenmesi için tanımlayıcı istatistik, gruplar arası karşılaştırma için bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; çalışma grubunun, ön-son test; vücut kompozisyonu, çap, çevre ve triceps deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerlerinde (p<0,01) düzeyinde, supscapula deri kıvrım kalınlığı ve beden kitle indeksi ölçüm değerlerinde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Biceps, chest, abdominal, suprailiak, thigh ve calf deri kıvrım kalınlığı ve %yağ değerlerinin ön ve son testleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Kontrol grubunun, ön-son test; vücut kompozisyonu, çap, çevre ve deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerlerinde (p<0,01) düzeyinde, triceps deri kıvrım kalınlığı ölçüm değerinde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma ve kontrol grubu arasındaki farka bakıldığında ise; boy, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, önkol çevresi, biceps, triceps, chest, abdominal, suprailiak, thigh deri kıvrım kalınlığı ve %yağ, ölçümleri ortalamalarında, çalışma grubu lehine (p<0,01) düzeyinde, diğer özelliklerde ise (p<0,05) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Kilo; biacromial, biiliac, bitrochanter, göğüs, humerus ve femur çap, baş, omuz, göğüs, kalça, biceps, uyluk ve calf çevresi ölçümlerinde gruplar arasında anlamlılık tespit edilememiştir (p>0,05)