Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Different Context in Interpreting Ibn al-‘Arabī: The Commentaries of Ibn Sawdakīn and Sitti al-‘Ajam on Mashāhid

Marmara İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.60, no.60, pp.103-128, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Sitti Acem ve Meşâhidü’l-Esrâr Şerhi Üzerine Tespitler

Kocaeli İlahiyat Dergisi, vol.3, no.2, pp.79-106, 2019 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Miralay Mehmed Sâdık Bey’in Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 148. Bâbı Tercümesi

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.33, pp.225-247, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hz. Ali’ye Atfedilen Seyr ü Sülûk Mertebeleri ileİlgili Bir Risâlenin Tercümesi: Tercemetü etvâri’s-seyr ve’s-sülûk

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.32, pp.191-202, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firâset-i hikemiyye fi kıyâfeti’l-insâniyye:Hüseyin Şâkir’in Fütûhât-ı Mekkiyye’nin 148. Bâbı Tercümesi

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.31, pp.211-233, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî, Esrâr-ı Ceberûtü’l-a’lâ, [İstanbul]:Kudret Matbaası, 1339 (1920), 80 s.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.29, pp.202-204, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî, Zübdetü’l-merâtib, [İstanbul]: Matbaa-iAhmed Kâmil, 1342/1923, [79 s.]

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.29, pp.199-201, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî, Makāsıd-ıSâlikîn, [İstanbul]: Evkāf-ı İslâmiyye Matbaası, 1341 (1923).

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.29, pp.205-206, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî, Mevâlîd-i Ehl-i Beyt, [İstanbul]: Evkāf-ıİslâmiyye Matbaası, 1341 (1923)

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.29, pp.209, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

More than a Letter: Risālah ilà aṣḥāb al-Shaykh ‘Abd al-‘Azīz al-Mahdawī

Uluslararası İbnü’l-Arabî Sempozyumu, Malatya, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.324-340

Books & Book Chapters

Meşâhidü'l-esrâr Literatür, İçerik, Üslup

in: Şahit ve Anlattıkları, M. Nedim Tan, Editor, Pinhan, İstanbul, pp.11-133, 2021