Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Siyer Kitaplarında Mirâc Mucizesinin Ele Alınması

hadis ve siyer araştırmaları dergisi, vol.2, no.1, pp.33-50, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

İbn Ebî Hâtim er Râzî ve İlelü l hadîs Adlı Eseri

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.45-71, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

İhtilâfü’l-Hadîs İlmi Açısından Kadının Mahremsiz Yolculuğu

Diyanet İlmi Dergi, vol.58, no.1, pp.263-301, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing the Scholarly Personality of a Commentator: Ibn ‘Abd al-Barr and His Commentaries

Kilitbahir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.20, pp.155-181, 2022 (Other Refereed National Journals)

Batı'da İslam Çalışmalarına Farklı Bir Yaklaşım: Macar Asıllı Alman Oryantalist Miklos Muranyi ve Yöntemi

İslami İlimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.183-205, 2022 (Other Refereed National Journals)

Muvatta’ ve Sahîh-i Buhârî Çerçevesinde İrsâl-İttisâl Meselesi

ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI (ÇÜİFD), vol.21, no.2, pp.614-631, 2021 (Other Refereed National Journals)

The issue of Irsāl and Ittisāl in the Context of Muwatta’ and Sahīh of Bukhārī

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), vol.21, no.2, pp.614-629, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

G. H. A. Juynboll’un Ricâl Literatürüne Dair Temel İddiaları ve Tahlili

Hadis ve Siyer Araştırmaları, vol.7, no.2, pp.141-221, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Goldziher’in Hadise Yaklaşımını Belirlemesi Açısından Erken Dönem İslam Toplumu Tasavvuru

DARULFUNUN ILAHIYAT, vol.32, no.2, pp.421-456, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hegel’in Tarih Felsefesinin Goldziher’in Hadisleri Değerlendirme Yöntemine Etkisi

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.11, no.3, pp.215-248, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Alim Arlı, Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin

Usul İslam Araştırmaları, no.35, pp.273-280, 2021 (Other Refereed National Journals)

Malik b. Enes'in Muvatta'ının Telifine Dair Tarihi Arka Plan

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.135-146, 2020 (Other Refereed National Journals)

Bekir Kuzudişli Şia ve Hadis Başlangıcından Kütüb-i Erbaa'ya Hadis Rivayetiyle İsnad

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.8, no.4, pp.192-198, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Norman Calder in Studies in Early Muslim Jurisprudence Adlı Eseri Çerçevesinde Şarkiyat Literatüründe Muvatta ın Tarihlendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.393-407, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dating of Muwatta’ in the Orientalist Literature in the Context of Norman Calder’s Studies in Early Muslim Jurisprudence

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.24, pp.393-408, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Müşterek Ravî Teorisi ve Tenkidi

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.4, no.8, pp.227-230, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başlangıcından Günümüze Hadis Usûlü Adlı Kitabın Tanıtımı

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.217-219, 2010 (Other Refereed National Journals)

Baş Mualliminin Rasûlullah s a Olduğu Mekteb Suffe

Siyer-i Nebi Dergisi (Journal of Sirah of Prophet), vol.6, no.1, pp.60-61, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Erken Dönem Hadîs Literatüründen Hareketle İlk Fukahâ Hakkında Bazı Mülâhazalar

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.121-144, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sabr Patience

Iqra Bulletin, pp.8, 2008 (Non-Refreed Journal)

The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-Problem

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.147-161, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Hadis Çalışmaları (İslamicate Digital Humanities Network Özelinde)

Uluslararası Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzâde Ahmed Naîm Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 5 - 07 November 2021

KENDİ AİLESİNİN BİR FERDİ OLARAK ALLAH RESÛLÜ (S.A.V.) VE GÜNÜMÜZ TOPLUMUNA ÖRNEKLİĞİ

ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ SEMPOZYUMU PEYGAMBERİMİZ VE AİLE, 21 - 24 November 2019, pp.571-585

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak

Osmanlı’da İlm-i Hadis Sempozyumu: Âlimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2019

Muallime Kamer and the Risālah of Hāce-i Namaz

The Treatise-Literature (rasāʾil) as Documentation of Socially Relevant Discussions in Pre–Modern Muslim Societies (14th – 19th Centuries), Osnabrück, Germany, 25 June 2020

MUVATTA’IN TELİFİNE YÖNELİK ORYANTALİST İDDİALARA MUHAMMED MUSTAFA EL-AZAMÎ’NİN YAKLAŞIMI

Muhammed Mustafa el-Azamî Hayatı - Fikirleri – Katkıları, İstanbul, Turkey, 19 December 2018, pp.577-591

Muvatta’ın Telifine Yönelik Oryantalist İddialara Muhammed Mustafa el Azamî’nin Yaklaşımı

Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azamî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 December 2018 - 20 December 2019, pp.577-591

Qirâ’ah-‘Ard (Recitation-Submitting) As a Scholar-Student-Book Based Method of Education-Teaching

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019, vol.1, no.4, pp.374-386 Creative Commons License

Günümüz “Medrese” Eğitiminde Arap Diline Dair Bir “Ders Başı” ve “İcâzet” Örneği

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019, vol.1, no.4, pp.409-421 Creative Commons License

Siyer Kitaplarında Mirac Mucizesi nin Ele Alınması

Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015, vol.1, pp.137-151

Hz Peygamber i s a v Yeni Nesle Nasıl Anlatmalı

Derya Öncü Koleji, İstanbul, Turkey, 29 March 2016

Criticizing Muslim Traditions A Critical Analysis of Muslim and Western Academic Approaches to the Study of Hadith

MESAAS Graduate Conference 2014, New York, United States Of America, 27 - 28 February 2014

Türkçe ye Tercüme Edilen Siyer Çalışmalarında Peygamber Tasavvuru

genç akademisyenler buluşması 5, İstanbul, Turkey, 17 - 19 June 2011, pp.181-194

Cumhuriyet Dönemi Popüler Siyer Kitaplarına Dair Bazı Mülahazalar

Siyer Atölyesi 2011: Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmaları, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2011, pp.15-35

Books & Book Chapters

Dijitalleşmenin Hadis Çalışmalarına Katkısı

in: Modern Dönemde Hadis ve Babanzâde Ahmed Naîm, Özcoşar İbrahim, Karakaş Ali, Özçelik Fikret, Bozkurt Üsame, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.349-364, 2022

Hadis ve Sünnette Kadın

in: İSLAM, KADIN VE HAYAT, Lamia LEVENT ABUL, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, pp.155-176, 2022

İmam Şâfiî’nin er-Risâle’de İmam Mâlik’ten Naklettiği Rivâyetler

in: İmam Mâlik: Muvatta’ı, Talebeleri ve Erken Döneme Tesiri Hakkında Tetkikler, Yılmaz Rahile, Editor, İLEM Yayınları (Nobel Yayın Grubu), Ankara, pp.163-243, 2022

Çağdaş Hadis Tartışmaları ve Muvatta’

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2020 Creative Commons License

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak

in: Osmanlı’da İlm-i Hadis, Güler Zekeriya, Kuzudişli Bekir, Altuntaş Mustafa Celil, Editor, İSAR Yayınlar, İstanbul, pp.367-383, 2020

Sahîh, Mevzû ve Bağlamından Koparılan Hadislerdeki Kadın Algısının Analizi

in: Kadın olmak: İslam, Gelenek, Modernite ve Ötesi, H. Şule Albayrak, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.207-243, 2019

Hâne-i Saâdetin Bir Ferdi Olarak Allah Resûlü (s.a.s.) ve Örnekliğinin Mahiyeti

in: Peygamberimiz ve Aile, Hale Şahin,Rukiye Aydoğdu Demir, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.39-53, 2019

Hâne-i Saâdetin Bir Ferdi Olarak Allah Resûlü (S.A.S) ve Örnekliğinin Mahiyeti

in: Peygamberimiz ve Aile, Şahin Hale, Aydoğdu Demir Rukiye, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları - 1675, İstanbul, pp.39-51, 2019

Sahîh, Mevzû ve Bağlamından Koparılan Hadislerdeki Kadın Algısının Analizi

in: Kadın Olmak İslâm, Gelenek, Modernlik ve Ötesi, H. Şule Albayrak, Editor, İZ Yayıncılık, İstanbul, pp.207-239, 2019

Mecîd Haddûri

in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, , Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara, pp.508-510, 2016

Other Publications