Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Din Felsefesi Literatüründe Kuşbakışı Bir Gezinti

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.9, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Avicenna's position concerning the basis of the divine creative action

MUSLIM WORLD, cilt.94, ss.65-79, 2004 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Naturalistic Explanation of Miracles: The Case of Ibn Sina

TORONTO JOURNAL OF THEOLOGY, cilt.33, ss.161-173, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İnsanî Sınırlarımız İçinde Dini Çeşitliliği Yorumlamak

Felsefe ve Sosyal Siyasi Bilimler, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutlak Hakikat in Tecellîsi Olarak Dinlerin Meşruiyeti Frithjof Schuon un Gelenekselci Mevzisine Eleştirel Bir Bakış

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinî Çeşitliliği Değerlendirme Yetkisi Frithjof Schuon Örneği

M.Ü.İ.F. Dergisi, cilt.44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

John Hick in Dinî Çoğulculuğunun Din Karşıtı Tazammunları

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanrı insan İlişkileri

Eski Yeni, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Büyük Patlama Teorisi Kelâm Kozmoloji Argümanını Destekler mi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Allah ın Cüz îleri Bilmesi Klasik İbn Sînâ Yorumunun Değerlendirilmesi

Divan, cilt.20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaratan Bilmezse Kim Bilir İbn Sînâ ya Göre Allah ın Cüzîleri Bilmesi

İslâm Araştırmaları Dergisi, cilt.13, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Incoherence of the Philosophers by al Ghazali trans M Marmura

Harvard Middle Eastern and Islamic Review, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Possibility of Equation between Reason and Revelation Remarks on Ibn Sina s Account

Sinai Moments. The Concept and Function/s of Revelation in Judaism, Christianity and Islam, 9 - 11 Kasım 2016

İnsânî Sınırlarımız İçinde Dinî Çeşitliliği Yorumlamak

Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde (Edirne) Konferans, Türkiye, 30 Mart 2016

İslam Açısından Din Devlet İlişkilerine Bakış

Din-Devlet İlişkileri Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi, Türkiye, 13 Ekim 2011

İslam ve Batı Düşüncelerinde Yaratma Teorileri

İlem -Konuşma, Türkiye, 19 Şubat 2011

Avicenna and Thomas Aquinas a Common Conception of Divine Perfections

Arabische Philosophie – Annaeherung an ein uns eigenes fremdes Denken, 25 - 28 Kasım 2010

Submission to God in the Postmodern Age

European Intensive Programme (IP) Translating God(s): Intercultural Theology and Interreligious Studies, 14 - 25 Haziran 2010

Dinî Çoğulculuğun İmkanı

Milel ve Nihal Derneği, İstanbul, Türkiye, 26 Mart 2009

Bilim Destekli Ateizm

Kadıköy İrfan Vakfı, İstanbul, Türkiye, 11 Ocak 2009

Ateizmin Çağdaş Görünümlerine Eleştirel Bir Bakış

Kadıköy İrfan Vakfı, İstanbul, 01 Haziran 2008

The Concept of Creation Common Ground between Avicenna and Aquinas

Post-Avicennian Science and Philosophy, Bar Ilan University, 21 - 23 Kasım 2005

Reconsidering Avicenna's position on God's knowledge of particulars

2nd Annual Avicenna-Study-Group Symposium, Mainz, Almanya, 12 - 13 Eylül 2002, cilt.56, ss.142-156 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri