How to Satisfy Mobile Application Users and Increase Their Brand Equity Perception?


Creative Commons License

Ekizler H.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.41, no.1, pp.126-144, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.14780/muiibd.582314
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.126-144

Abstract

Nowadays, with the development of technology people’s lives have adapted to new situation and individuals have started to carry all the communication, socialization, banking, navigating and many other things they need through applications on their smart phones. The main purpose of this study is to examine the features of the mobile phone applications and the effects of these features on the brand value through users’ satisfaction. In this study, the utilitarian benefits, consist of application quality and application utility, hedonic benefits, consist of enjoyment and aesthetics, privacy risk, technicality, and perceived price were determined as the factors assume to have an impact on satisfaction directly, and brand equity correspondingly. All of the concepts used in this study were firstly analyzed with Exploratory Factor Analysis (EFA) and their reliability were measured. Afterwards, the model fit was tested with Confirmatory Factor Analysis (CFA) and path analysis. Out of 731 respondents, that were usable, 368 were selected for EFA and the remaining 363 were selected for CFA and path analysis, where dataset division was randomly performed with Bernoulli distribution. As a result, there were significant relationships between all concepts except the aesthetic dimension and privacy risk of the application.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların hayatları da bu duruma ayak uydurmuş ve bireyler ihtiyaçları olan tüm haberleşme, sosyalleşme, bankacılık, adres bulma ve daha birçok işlemlerini akıllı telefonlarındaki uygulamalar ile gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu çalışmanın temel amacı, kullanıcıların tercih ettikleri mobil telefon uygulamalarında olması gereken özelliklerin neler olduğunu ve bu özelliklerin kullanıcıların memnuniyet derecesi vasıtasıyla uygulamaların marka değerine etkisini incelemektir. Çalışmada kullanıcı memnuniyetini etkilemesi beklenen faydacı değere ait uygulama kalitesi ve uygulama faydası, hedonik değere ait eğlence ve estetik boyutları ile gizlilik riski, teknik zorluklar ve algılanan fiyat bağımlı değişkenler olarak belirlenmiştir. Bu kavramların kullanıcı memnuniyeti vasıtasıyla marka sadakati, algılanan kalite, bilinirlik ve birliktelikten oluşan marka değeri üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Araştırmada kullanılan kavramların tamamı öncelikle keşfedici faktör analizi ile boyutlarına ayrılmış ve güvenirlikleri ölçülmüştür. Sonrasında ise doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modeli kullanılarak modelin uyumluluğu test edilmiş ve kavramların etkileri ortaya çıkarılmıştır. Analizlerde toplam 731 cevaplayıcının anket verileri Bernolli dağılımı ile rassal olarak bölünmüş ve 368 adedi keşfedici faktör analizi, kalan 363 adedi ise doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizinde kullanılmıştır. Sonuç olarak ise, uygulamanın estetik boyutu ve gizlilik riski kavramları dışındaki tüm değişkenler arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır.