Formation of Classical Public Debt Theory


Creative Commons License

Çelen M., Zülfüoğlu Ö.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, pp.289-308, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

FORMATION OF CLASSICAL PUBLIC DEBT THEORY

This study aims to analysis classical public debt theory. The classical economists wrote over period 1776-1848, primarily in the setting of the economy of Great Britain. In the area of public finance the claasical economists, for the most part, were pragmatists. The issuance of public debt was seen as an emergency measure required for financing wartime spending. Once the emergency was at the end, the state was obliged to retire the public debt. That goal was best accomplished through the creation of sinking funds financed through peacetime budget surpluses. 

KLASİK KAMU BORÇLANMA TEORİSİNİN OLUŞUMU

Bu çalışma klasik kamu borçlanma teorisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. 1776-1848 arası dönemde temelde İngiliz ekonomisi üzerine yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkan okulun temsilcileridir. Kamu ekonomisi yönüyle bu iktisatçıların görüşleri daha çok pragmatik olarak değerlendirilebilir. Kamu borçlanmasına bakışları ise, borçlanmanın savaş gibi arızi kamu harcamalarının finansmanında kullanılabileceği yönündedir. Savaş zamanında borçlanma yoluyla kapatılan bütçe açıklarının, barış zamanında meydana getirilecek bütçe fazlaları ile itfa edilmesi öngörülür.