The Influence of Psychological Capital on Burnout: Moderating Effect of Locus of Control


Bolelli M., Ekizler H.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.18, no.3, 2022 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Title of Journal : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Abstract

Purposes of this research are to examine the effect of psychological capital on burnout and moderating effect of locus of control on the relationship between them. Data for the research is collected through questionnaire surveys using convenience sampling method. 461 forms are collected, after sorting and removing inconsistent and missing responses 409 usable questionnaires remained. To measure variables, Work Locus of Control Scale (WLCS) developed by Spector (1988), Psychological Capital Questionnaire (PCQ) developed by Luthans et al., (2007) and Maslach Burnout Inventory (MBI) developed by Maslach and Jackson (1981) is used. Following the reliability analyses which showed all the constructs are reliable and consistent, multiple regression analyses are conducted using research variables. Results indicate that self-efficacy has a significant and positive effect on all dimensions of burnout, optimism and resilience has a negative effect on emotional exhaustion and depersonalization dimensions of burnout, all PsyCap components has a significant and positive effect on reduced personal accomplishment and external LoC is found to moderate the relationship between PsyCap and burnout. Implications of the results are discussed and future research areas are suggested.

Bu çalışmanın amaçları psikolojik sermayenintükenmişlik üzerindeki etkisinin ve kendilik kontrolününbu ilişkideki düzenleyici rolünün incelenmesidirAraştırma verisi kolayda örnekleme yöntemi kullanılarakinternet üzerinden anket yoluyla toplanmıştırToplam 461 anket toplanmışbunlardan tutarsız ve eksik yanıtlariçerenler çıkarıldığında kalan 409 adet anket çalışmayadahil edilmiştirKendilik kontrolünün ölçümü için Spector tarafından 1988 yılında geliştirilen Kendilik KontrolüÖlçeği (WLCS), psikolojik sermayenin ölçümü içinLuthans vdtarafından 2007 yılında geliştirilen Psikolojik Sermaye Ölçeği (PCQ), tükenmişliğin ölçümü içinseMaslach ve Jackson tarafından 1981 yılında geliştirilenMaslach Tükenmişlik Envanteri (MBI) kullanılmıştırAraştırma değişkenlerine öncelikle güvenilirlik analiziyapılarak yapıların tutarlı ve güvenilir olduklarıbelirlenmişakabinde çoklu doğrusal regresyon analizlerigerçekleştirilmiştirSonuçlar öz yeterliliğin tükenmişliğintüm alt boyutları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı vepozitif yönlü bir etkisinin bulunduğunuiyimserlik vepsikolojik dayanıklılığın duygusal tükenme veduyarsızlaşma üzerinde negatif etkisinin bulunduğunupsikolojik sermayenin tüm alt boyutlarının kişisel başarıhissi üzerinde pozitif etkisinin olduğunu ve dışsal kendilikkontrolünün psikolojik sermaye ile tükenmişlik ilişkisindedüzenleyici etkisinin bulunduğunu göstermektedirAraştırmanın bulguları sonuç bölümünde tartışılmıştır.