The Effect of the Use of Interactive Whiteboard on Students’ Achievement and Attitude Toward Instruction in Science and Technology Classrooms


Creative Commons License

Sakız G. , Özden B. , Aksu D., Şimşek Ö.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.257-274, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.257-274

Abstract

The purpose of this study was to examine the effects of the use of the interactive whiteboard technology in Science and Technology course on elementary school students’ achievement and attitudes. Participants were fourth-grade students attending to two public elementary schools located in the district of Kadıköy in Istanbul. In the current study, research groups were designed as two experimental groups (EG) and two control groups (CG). In addition, a survey containing both Likert-type items and open-ended questions was applied to measure students’ interest in and attitude toward interactive whiteboards. The applications were carried out by four preservice teachers in the science lesson unit of Our Planet Earth. Findings showed that students in the experimental groups scored significantly higher in achievement test compared to students in the control groups. No gender effect was detected between the students of any group. Another important finding of the study is that the students in the second experimental group scored statistically significantly higher in achievement test than the students in the first experimental group after the applications. This finding suggests that even though the teacher factor was controlled by considering participating preservice teachers’ academic success, technology use and attitude, teacher effect might still be a crucial independent factor affecting the outcomes. This outcome reveals that the importance of teacher factor should not be avoided in the effective integration of educational technologies into educational contexts.

 Bu araştırmanın amacı Fen ve Teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Kadıköy ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki ilkokulun dört dördüncü sınıfında öğrenim gören 78 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ölçümler kontrol gruplu ön test ve son test deneme modeline göre desenlenmiştir. Çalışma grupları iki deney grubu (DG) ve iki kontrol grubu (KG) olarak düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin akıllı tahtaya karşı ilgi ve tutumlarını değerlendirebilmek için Likert-tipi maddeler ve açık uçlu sorular içeren bir anket uygulanmıştır. Öğretim uygulamaları dört öğretmen adayı tarafından Gezegenimiz Dünya ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, deney gruplarında yer alan öğrencilerin ders temasına ilişkin başarılarının kontrol gruplarına göre anlamlı düzeyde arttığını göstermektedir. Öğrenciler arasında cinsiyete bağlı bir farklılaşma tespit edilememiştir. Ayrıca, araştırmanın önemli bir bulgusu, akıllı tahta uygulamaları sonrasında ikinci deney grubunda yer alan öğrencilerin birinci deney grubunda yer alan öğrencilere göre başarı düzeylerinde anlamlı düzeyde bir artış meydana gelmesidir. Bu bulgu, her ne kadar yapılan araştırmada öğretmen değişkeni akademik başarı, teknoloji kullanımı ve tutumlar açısından kontrol edilmeye çalışılsa da halen öğretmen faktörünün sonuçları etkileyebilecek önemli bir bağımsız değişken olarak ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Elde edilen bu sonuç, eğitim teknolojilerinin etkin bir şekilde öğrenme ortamlarına entegre edilmesinde öğretmen faktörünün öneminin ihmal edilmemesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.