Alman, Avusturya ve İsviçre Yüksek Mahkeme Kararları Çerçevesinde Talep üzerine Öldürme Suçu ile Ötenazi İlişkisi


Creative Commons License

Yaşar Y.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.1, pp.39-72, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.39-72

Abstract

Özet Ceza hukukunun önemli tartışma konularının başında ötanazi yer almaktadır. Tıbbi anlamı itibarıyla ötanazi, iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanan ve acı çeken hastanın acılarına son vermek amacıyla ölmesine yardım etmektir. Dünyanın her yerinde tartışmalara konu olan ötanazi, Hollanda’da (sonra Belçika’da) yasal korumaya kavuşmuştur. Ülkemizde ötanazi konusu, gerek geçmişte gerek günümüzde, yeterli derecede tartışılmamıştır. Türkiye’de ötanazi konusuna, şimdiye kadar yeterli önem atfedilmemiş olsa da; gelecekte bu alanın yoğun tartışmalar yaratacağı muhtemeldir. Ötanazi; etik ikilemler ve sorunlar yaratan, tüm ayrıntılarına kadar üzerinde düşünülmesi ve etik ilkelerle irdelenmesi gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı, ötanazinin Avrupa’da; özellikle Alman, Avusturya ve İsviçre hukuk sistemlerinde nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Ayrıca ABD ve Avrupa’daki ötanaziye ilişkin hukuki mevzuata değinildikten sonra, bu ülkelerdeki gelişmelerle uyumluluk sağlaması bakımından, ülkemizde 2005 yılından beri yürürlükte bulunan Türk Ceza Kanunu ile 1960 yılından beri yürürlükte olan Türk (*) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi. (**) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi. 40 MÜHF – HAD, C. 19, S. 1 Deontoloji Nizamnamesi’nin bu doğrultuda değiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmamızda; Alman, Avusturya ve İsviçre Yüksek Mahkeme Kararları çerçevesinde ötanazi ile talep üzerine öldürme suçu ile intihara yardım suçu arasındaki benzerlikler ve farklılıklar da ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Ötanazi, talep üzerine öldürme suçu, intihara yardım suçu, Türk Ceza Kanunu m.26/2. Abstract One of the major discussion topics on criminal law has been euthanasia. According to medical context, euthanasia means intervention undertaken with the intention of ending a life, to relieve intractable suffering caused by an incurable illness. Euthanasia which is discussed all around the world and became legal in Holland (than Belgium). But in our country euthanasia has not been discussed enough,, in the past and nowadys yet..Eeuthanasia has been discussed very little in Turkey, but it seems as if it will be discussed a lot in the future. Euthanasia is a subject which causes dilemmas and problems in ethics and should be considered and discussed within every detail. The aim of this study is to displaye how euthanasia is taken into consideration in European, especially in German, Austria and Swiss law systems. Additionally, after having studied the judicial legislations abuot Euthanasie in Europe and the USA, it is emphasized that the present legislation in our country, especially Turkish Criminal Code which has been valid since 2005 and the Turkish Regulations for Deontology which has been valid since 1960, should be modified in the western direction in order to keep up with the developments in the west. Keywords: Euthanasia, to kill by request, assist to suicide, Turkish Criminal Code article 26/2.