MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NIN NÖROGELİŞİMSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Aydın O.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.36, no.36, pp.69-93, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eğitim, insan hayatına anlam ve değerler katan önemli gerçeklerden biridir. Eğitimin, toplumun idealleri doğrultusunda sonuçlar üretebilmesi ancak eğitim programları ile mümkündür. Kısaca “davranış değiştirme” olarak tanımlanabilecek olan eğitimin kapsam ve içeriği programlar tarafından tanımlanmakta ve böylece çocuklara kazandırılacak davranış ve özellikler somutlaştırılmaktadır. Eğitim programları, hazırlanışından uygulama ve değerlendirme süreçlerine kadar her aşamasında farklı alanlardaki uzmanlıkların bilgilerini paylaşmalarını gerektirir. Programlar, geliştirilme aşamasından sonra, uygulama sonuçları ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleştirilir. Son yıllarda özellikle beyinle ilgili yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular, çocuk gelişimine ve davranışlarına ilişkin yaklaşımları oldukça derinden etkilemiştir. Giderek artan bilgilerin eğitim ortamlarına taşınması gerekmektedir. Bu nedenle, ülkemizde 3-6 yaş çocuklarına yönelik olarak geliştirilmiş olan Okul Öncesi Eğitim Programı’nın da, yeni gelişmeler ve bilgiler ışığında güncellenmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, özellikle Okul Öncesi Eğitim Programı ile beynin anatomik-fizyolojik yapısı arasındaki ilişkileri ortaya koyarak, program geliştirme çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlamakta ve nörolojik perspektifin de bu sürece dahil edilerek interdisipliner bir yaklaşımın benimsenmesini önermektedir


Education is one of the most important facts that add values and meanings to human life. Only by educational programmes it is possible for education to produce results in line with the ideals of society. In short, the scope and content of education (that can be defined as behaviour change) are defined by programmes and by this way the behaviour and qualities to be acquired by the children are concretized. Education programmes, require the contributions of the experts in different fields, in each phase; from the planning phase to practice and evaluation phases. After the development phase, the programmes are constantly updated according to the practice results and the needs of the society. In recent years, especially the research and the findings on the brain have deeply influenced the approaches to child development and behaviour. The growing information needs to be transmitted to the education platforms. Therefore, the Early Childhood Education Programmes in Turkey, which has been developed for the children of 3-6 years, should be updated by the recent developments and information. This study, especially by revealing the relationship between the early childhood education programme and the anatomicalphysiological structure of the brain aims to contribute to program development studies and recommends the adoption of an interdisciplinary approach by including neurological perspective to this process.