Effects of Dark Triad on Transformational, Transactional and Laissez-Faire Leadership Styles


Creative Commons License

Ekizler H. , Bolelli M.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.32, pp.4621-4648, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 32
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26466/opus.780707
  • Title of Journal : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.4621-4648

Abstract

Aim of this research is to examine effects of dark triad personality traits (Machiavellianism, narcissism, and psychopathy) on Transformational, Transactional and Laissez Faire leadership styles. Data for the research are collected through questionnaire surveys using convenience sampling method. To measure Dark Triad traits Dirty Dozen scale developed by Jonason and Webster (2010), to measure leadership styles Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ 5x) developed by Bass and Avolio (1995) are used. Exploratory Factor Analyses are conducted to dirty dozen and MLQ 5x scales. Dark triad traits are extracted into three, transformational leadership is extracted into two, transactional leadership is extracted into three and laissez faire leadership is extracted into a single factor. Correlation, General Linear Model and multiple regression analyses are conducted using all factors obtained. Results showed significant effect of Dark Triad traits on leadership styles. Also, regression analyses indicated positive effect of dark triad constructs on laissez faire, negative effect of Machiavellianism and psychopathy on transformational and contingency reward, positive effect of narcissism and psychopathy on management by exception passive, positive effect of Narcissism on management by exception active leadership styles. The implications of the results are discussed and future research areas are suggested.

Bu çalışmanın amacı karanlık üçlüyü oluşturan kişilik özellikleri olan Makyavelizm, narsisizm ve psikopatinin dönüşümsel, etkileşimsel ve serbest bırakıcı liderlik tarzları üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Araştırma verileri kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak internet üzerinden anket uygulanması ile elde edilmiştir. Karanlık üçlüyü ölçmek için Jonason ve Webster tarafından 2010 yılında geliştirilen Karanlık Üçlü ölçeği (Dirty Dozen), liderlik tarzlarını ölçmek için ise Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (MLQ 5x) kullanılmıştır. Araştırma verilerine öncelikle keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Karanlık üçlü üç, dönüşümsel liderlik iki, etkileşimsel liderlik üç faktöre ayrılmış, serbest bırakıcı liderlik ise tek faktör olarak belirlenmiştir. Geçerliliği ve güvenirliliği tespit edilen faktörler kullanılarak korelasyon, genel lineer model ve çoklu doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçlar karanlık üçlü özelliklerinin liderlik tarzlarını anlamlı biçimde etkilediğine işaret etmektedir. Regresyon analizleri karanlık üçlünün tüm alt boyutlarının serbest bırakıcı liderlik üzerinde pozitif etkisinin bulunduğunu, Makyavelizm ve psikopatinin dönüşümsel ve koşullu ödüllendirme üzerinde negatif etkisinin bulunduğunu, narsisizm ve psikopatinin istisnalarla yönetim – pasif üzerinde pozitif etkisinin bulunduğunu ve narsisizmin istisnalarla yönetim- aktif üzerinde pozitif etkisinin bulunduğunu göstermektedir. Araştırma bulguları sonuç bölümünde tartışılmıştır.